Na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw spółka Varsovia Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bagno 2 lok. 73, 00-112 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.