Zapraszamy do skorzystania z kompleksowej usługi wsparcia i doradztwa eksperckiego dla Wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich na projekty związane z ochroną przyrody, bioróżnorodnością i edukacją ekologiczną oraz Beneficjentów, którzy są już w trakcie realizacji projektu.

26 kwietnia 2024

Z przyjemnością informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ), podpisując umowę na świadczenie kompleksowej usługi wsparcia i doradztwa eksperckiego dla Beneficjentów, którzy ubiegają się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich na projekty związane z ochroną przyrody, bioróżnorodnością i edukacją ekologiczną. Ta inicjatywa obejmuje projekty realizowane w ramach programów operacyjnych krajowych i regionalnych, takich jak FEnIKS, 16 regionalnych programów operacyjnych oraz FE PW.

W ramach współpracy z CKPŚ zapewniamy:
• usługi doradcze podczas dni otwartych organizowanych w siedzibie CKPŚ;
• usługi doradcze w 14 dziedzinach w ramach konsultacji on-line, telefonicznych lub e-mail;
• usługi doradcze w miejscu realizacji projektu/w siedzibie Beneficjenta;
• usługę wstępnej oceny pomysłu na projekt;
• usługę wstępnej oceny wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami;
• usługę audytu przedrealizacyjnego, w trakcie realizacji projektu i na zakończenie realizacji projektu.

Nasze usługi opierają się na wieloletnim doświadczeniu zespołu ekspertów, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu możemy zapewnić kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, poczynając od koncepcji i opracowania dokumentacji, przez etap aplikacyjny, aż po rozliczenie i monitorowanie efektów.

Usługi doradcze w ramach konsultacji obejmują następujące obszary:
• Ochronę przyrody: Nasz zespół zapewnia wsparcie w opracowaniu kompleksowych planów ochrony przyrody, uwzględniających zarówno aspekty faunistyczne, jak i florystyczne. Wspieramy w identyfikacji i ochronie unikalnych gatunków oraz siedlisk przyrodniczych.
• Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych: Wspieramy działania na rzecz eliminacji niekorzystnego wpływu inwazyjnych gatunków obcych na środowisko naturalne poprzez pomoc w opracowywaniu strategii zwalczania oraz implementacji działań interwencyjnych.
• Korytarze ekologiczne: Doradzamy w zakresie projektowania i wdrażania korytarzy ekologiczne, które mają na celu zapewnienie ciągłości ekosystemów oraz umożliwienie migracji gatunków.
• Zielona i niebieska infrastruktura: Wspieramy w opracowywaniu strategii rozwoju zrównoważonej infrastruktury miejskiej i niezurbanizowanej, uwzględniając koncepcje zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz ekosystemów usługowych.
• Edukację ekologiczną: Zapewniamy pomoc w pozyskaniu materiałów edukacyjnych oraz organizacji szkoleń i warsztatów z zakresu ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju, skierowanych zarówno do beneficjentów projektów, jak i lokalnej społeczności.
• Infrastrukturę turystyczną i ukierunkowanie ruchu turystycznego: Doradzamy w opracowaniu koncepcji infrastruktury turystycznej z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz w analizach dotyczących ukierunkowania ruchu turystycznego w celu minimalizacji negatywnego wpływu na przyrodę.
• Procedury inwestycyjne: Doradzamy w zakresie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami dotyczącymi ochrony przyrody.
• Obsługę techniczną generatorów i platform funduszowych: Zapewniamy wsparcie techniczne w korzystaniu z dedykowanych systemów informatycznych oraz platform funduszowych, umożliwiających składanie wniosków oraz rozliczanie projektów.
• Zamówienia publiczne: Pomagamy w prawidłowym przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz unijnego.
• Zasady horyzontalne Funduszy Europejskich: Zapewniamy pomoc w realizacji projektu zgodnie z zasadami równościowymi, dostępnością oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, które są fundamentalne dla projektów finansowanych ze środków unijnych.
• Analizę finansową projektu: Przeprowadzamy analizy finansowe projektów pod kątem wymogów funduszy europejskich oraz oceniamy ich zgodność z założeniami budżetowymi.
• Wnioskowanie i rozliczanie projektów: Pomagamy w procesie składania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowym rozliczaniu projektów, zapewniając pełną zgodność z wymogami formalnymi i merytorycznymi.
• Pomoc publiczną: Udzielamy wsparcia w zrozumieniu i stosowaniu przepisów dotyczących pomocy publicznej oraz zapewniamy zgodność działań z wymogami unijnymi.
• Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO): Doradzamy w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zapewniając bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych informacji.

Możecie Państwo zadać pytanie ekspertowi z danej dziedziny mailowo, telefonicznie, umówić się na konsultację on-line lub umówić się na konsultację w siedzibie ”Punktu dla Przyrody” w dogodnym dla Was terminie.
Punkt dla Przyrody to punkt informacyjno-doradczy, utworzony w ramach Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, która przez ostatnie kilkanaście lat pełniła m.in. funkcję Instytucji Wdrażającej POIiŚ dla projektów przyrodniczych.

Wszystkie nasze działania są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług i zapraszamy do kontaktu pod adresem: punktdlaprzyrody.lasy.gov.pl.