KLAUZULA INFORMACYJNA Varsovia Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

  1. Administratorem Pani/Pana (Państwa) danych osobowych jest: Varsovia Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 73, 00-112 Warszawa, nr KRS 0000873219 (dalej zwany „Administratorem”).
  2. Dane kontaktowe do Administratora danych osobowych: iod@varsoviacapital.com

II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Będąc Administratorem danych osobowych przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

  1. świadczenia usług audytowych, kontrolnych, konsultingowych, szkoleniowych, doradztwa podatkowego i księgowego oraz doradztwa gospodarczego dla Kontrahentów, tj. przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy,
  2. marketingu bezpośredniego świadczonych usług,
  3. wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak np. rozliczenia z Instytucjami publicznymi tj. Urzędem Skarbowym/ZUS, prowadzenie sprawozdawczości finansowej i audytorskiej, sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych,
  4. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  5. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Varsovia Capital Sp. z o.o. informuje, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach oraz gwarantuje, że nie będzie przetwarzać ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1. lit. B) RODO tj. wykonanie umowy o świadczenie usług, wskazanych w pkt. II ppkt. 1 niniejszej Klauzuli,

Wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia umowy, realizacji umowy, analizy i oceny projektów, przedsięwzięć, pomysłów, rozwiązania umowy, archiwizacji, wykonania innych czynności prawnych związanych z umową.

b) art. 6 ust. 1 lit. C) RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja zadań w interesie publicznym.

c) art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadniony interes Administratora (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego usług Administratora), czy art. 9 ust.2 lit. F) RODO – dochodzenie roszczeń,

d) art. 6 ust. 1 lit. A) RODO tj. uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, a po wygaśnięciu umowy w okresie niezbędnym dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze:

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w celach rozliczeń finansowych z Urzędem Skarbowym,

b) 10 lat w celach rozliczeń ubezpieczeń społecznych z ZUS,

c) 2 lata w związku z rozpatrywaniem reklamacji (liczone od daty zakończenia szkolenia),

d) niezbędny dopuszczalny prawem celem ustalenia i dochodzenia roszczeń.

2. do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V. ZAKRES UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane możemy udostępnić:

a) pracownikom i współpracownikom, zleceniobiorcom – upoważnionym przez Administratora,

b) podmiotom przetwarzającym tj. świadczącym dla Varsovia Capital Sp. z o.o. usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową oraz rachunkową,

c) podmiotom świadczącym dla Varsovia Capital Sp. z o.o. usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,

d) organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa (organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa),

e) podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie itp.

f) podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,

g) podmioty, wobec których wyraziliście Państwo zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych,

h) nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. UPRAWNIENIA:

  1. Macie Państwo możliwość zażądać od Administratora:

a) dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) przenoszenia danych osobowych,

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Niektóre z uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach zawartych umów.

VII. PRAWO SPRZECIWU:

Niezależnie od uprawnień określonych w pkt VI. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. F) RODO. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY:

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w.w zgody przed jej wycofaniem. W/w cofnięcie winno być przesłane na: iod@varsoviacapital.com

Varsovia Capital Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa (np. dane podane na formularzu: „Znajdziemy wsparcie dla Twojego projektu”), jak również pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem oraz na podstawie umów z kontrahentami i partnerami. Źródłami danych mogą być również m.in. źródła publiczne, rejestr KRS, CEIDG oraz źródła o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG, wywiadownie gospodarcze.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy czy należyte wykonanie usługi.

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.