Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:
1
Pozyskiwanie dotacji i rozliczanie projektów UE
2
Pozostałe usługi doradcze
3
Usługi szkoleniowe
 • wybór optymalnego źródła finansowania dla Państwa zamierzeń inwestycyjnych,
 • weryfikację zgodności planowanej inwestycji z wymogami stawianymi przez właściwe instytucje,
 • optymalizację założeń projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny,
 • sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku o dotację wraz z niezbędną dokumentacją oraz załącznikami (w tym opracowanie biznes planu/studium wykonalności, przygotowanie analiz finansowych),
 • monitorowanie i kontrola realizacji projektu,
 • doradztwo na każdym etapie wdrażania projektu (m. in. opracowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie, pomoc w przygotowaniu procedur wyboru dostawców/wykonawców itp.),
 • doradztwo w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu;
 • konsultacje w zakresie poprawności prowadzenia operacji finansowych i księgowych oraz rozliczania finansowego Projektu,
 • przygotowanie wniosków o płatność zaliczkową/pośrednią/końcową,
 • przygotowanie sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji projektu,
 • udział w kontrolach projektu,
 • monitorowanie efektów realizacji projektu w okresie trwałości,
 • audyt zewnętrzny projektu.

Wspieramy realizację projektów badawczo-rozwojowych o wysokim potencjale innowacyjnym oraz świadczymy usługi doradcze w zakresie wsparcia merytorycznego przedsiębiorców. Pomagamy w rozwoju start-upów opartych na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych o dużym potencjale rozwojowym oraz pomagamy w znalezieniu finansowania na rozwój działalności. Nasze usługi obejmują m.in:

 • Pomoc w uzyskaniu opinii o innowacyjności
 • Zarządzanie projektami
 • Audyt projektów
 • Wsparcie w zakresie transferu technologii

Posiadamy doświadczenie poparte sukcesami w przygotowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju eksportu dla przedsiębiorców (przygotowujemy m.in. Plany Rozwoju Eksportu, Strategie/Modele Biznesowe, Strategię finansowania działań eksportowych). Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa z zakresu umiędzynarodowienia działalności. Nasze usługi obejmują kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia działalności eksportowej od określenia najbardziej perspektywicznych rynków eksportowych, kończąc na doradztwie w sporządzaniu umów z zagranicznymi kontrahentami. Nasze usługi obejmują m.in:

 • Uwarunkowania i ryzyko prawne wejścia na rynki docelowe
 • Ustalenie szans i zagrożeń prowadzenia dystrybucji na rynkach
 • Metody wejścia na rynki
 • Strategia komunikacji na wybranych rynkach
 • Skuteczna komunikacja marketingowa przedsięwzięcia targowego
 • Procedury pozyskiwania partnerów
 • Wyszukanie partnerów handlowych (w tym przygotowanie listy teleadresowej potencjalnych partnerów handlowych)
 • Selekcja i sprawdzanie wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych
 • Przedstawienie raportów handlowych o wybranych klientach / wybór najlepszego kontrahenta w oparciu o dane z raportu
 • Warsztaty sporządzania ofert handlowych
 • Doradztwo prawne, ekonomiczne, specjalistyczne podczas przygotowania propozycji współpracy handlowej
 • Warsztaty negocjacji handlowych
 • Tworzenie umów i innych dokumentów handlowych

Oferujemy profesjonalne usługi szkoleniowe mające na celu poprawę efektywności działania przedsiębiorstw oraz ich stały rozwój.

Naszą specjalizacją są szkolenia/warsztaty z zakresu zastosowania modeli biznesowych internacjonalizacji oraz pozyskiwania i rozliczania środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

Każde szkolenie jest poprzedzone badaniem potrzeb, na podstawie którego zostaje opracowany program, dostosowany do indywidualnych potrzeb i poziomu zaawansowania Uczestników.

Przykładowa tematyka szkoleń/ warsztatów z zakresu internacjonalizacji:

1. Strategia internacjonalizacji/ plan rozwoju eksportu/ model biznesowy internacjonalizacji, m.in.: wprowadzenie do modelu biznesowego Cancas (BMC)- model biznesowy, który pozwoli zdobyć kontrahentów na rynkach zagranicznych:

 • Omówienie modeli i jego składowych elementów, przedstawienie jego zasadności i logiki wykorzystania,                                                                       
 • Segmentacja klientów, kryteria segmentacji, identyfikacja wartości dla każdej z grup segmentacji, narzędzia budujące relacje z klientem, budowanie społeczności,                                                                                         
 • Zwrócenie uwagi na kluczowe obszary BMC (identyfikacja procesów firmy/ zasoby i kluczowi partnerzy potrzebni do zbudowania modelu na rynek, koszty działań niezbędnych dla wdrożenia strategii w oparciu o BMC oraz ich omówienie.  

    2. Modele wprowadzanie produktu na rynek międzynarodowy, m.in.:

 • Analiza SWOT, Analiza PEST, Opracowanie Kluczowych Czynników Sukcesu (KCS), zarządzanie zasobami ludzkimi i ryzykiem gospodarczym.

   3. Różnice kulturowe, bariery językowe, praktyki i zwyczaje w biznesie:

 • Praktyczne informacje na temat klimatu gospodarczego i inwestycyjnego danego rynku (sektory priorytetowe), regulacji prawnych, podatkowych, rynkowych oraz wymaganych certyfikatów, koncesji, przepisów związanych z procedurami reklamacyjnymi i zwrotami, kosztami logistyki, wysokościami cła etc.,
 • Informacje nt. uwarunkowań kulturowych i religijnych dane regionu i sytuacji geopolitycznej,
 • Informacje nt. szeroko pojętej kultury biznesu, tj. znaczące rożnice kulturowe mają wpływ na prowadzenie biznesu w danym kraju (np. jak skutecznie sprzedać produkt/ usługę/ technologię, jak prowadzić negocjację z kontrahentem). 

4. Poszukiwanie partnera biznesowego, sztuka negocjacji z partnerami handlowymi.

5.  Szkolenia/ warsztaty z zakresu funduszy europejskich, przykładowa tematyka:

 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach realizowanych z Funduszy Europejskich;
 • Biznesplan i studium wykonalności w projektach inwestycyjnych;
 • Zasady udzielania zamówień w projektach współfinansowanych ze środków UE;
 • Realizacja i rozliczanie środków UE;
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE;
 • Aspekty praktyczne pozyskiwania funduszu krajowych i finansowania grantów w jednostkach naukowo- badawczych;
 • Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE;

Oferujemy również profesjonalne szkolenia na najwyższym poziomie w zakresie audytu, szeroko rozumianej rachunkowości i specjalistycznej księgowości, doradztwa podatkowego oraz gospodarczego. 

Naszą działalność opieramy na kadrze o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu zawodowym, zdobytym w trakcie długofalowej pracy dla wielu wymagających klientów. 

Zakres czasowy, tematykę szkoleń oraz koszt szkolenia, uzgadniamy indywidualnie. 

Zapraszamy do kontaktu. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: office@varsoviacapital.com