Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:
1
Pozyskiwanie dotacji i rozliczanie projektów UE
2
Usługi księgowe i kadrowe
3
Pozostałe usługi doradcze
 • wybór optymalnego źródła finansowania dla Państwa zamierzeń inwestycyjnych,
 • weryfikację zgodności planowanej inwestycji z wymogami stawianymi przez właściwe instytucje,
 • optymalizację założeń projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny,
 • sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku o dotację wraz z niezbędną dokumentacją oraz załącznikami (w tym opracowanie biznes planu/studium wykonalności, przygotowanie analiz finansowych),
 • monitorowanie i kontrola realizacji projektu,
 • doradztwo na każdym etapie wdrażania projektu (m. in. opracowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie, pomoc w przygotowaniu procedur wyboru dostawców/wykonawców itp.),
 • doradztwo w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu;
 • konsultacje w zakresie poprawności prowadzenia operacji finansowych i księgowych oraz rozliczania finansowego Projektu,
 • przygotowanie wniosków o płatność zaliczkową/pośrednią/końcową,
 • przygotowanie sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji projektu,
 • udział w kontrolach projektu,
 • monitorowanie efektów realizacji projektu w okresie trwałości,
 • audyt zewnętrzny projektu.
 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • obliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT, PIT i CIT,
 • sporządzanie oraz składanie deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności związana z uzgadnianiem salda,
 • przygotowanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego (bilans oraz rachunek zysków i strat),
 • opracowanie lub wprowadzenie niezbędnych zmian do polityki rachunkowości;
 • przechowywanie dokumentacji księgowej,
 • bieżąca kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,
 • reprezentowanie przed urzędami,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z umową o pracę oraz umowami cywilno- prawnymi, tj. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, lista płac, lista wypłat z tytułu umów zleceń/ o dzieło,
 • bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • ewidencjonowanie wynagrodzeń oraz zwolnień lekarskich, ustalanie wymiaru urlopów,
 • rejestracja podmiotu i pracowników w ZUS,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS i US,
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11 oraz PIT-40.

Wspieramy realizację projektów badawczo-rozwojowych o wysokim potencjale innowacyjnym oraz świadczymy usługi doradcze w zakresie wsparcia merytorycznego przedsiębiorców. Pomagamy w rozwoju start-upów opartych na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych o dużym potencjale rozwojowym oraz pomagamy w znalezieniu finansowania na rozwój działalności. Nasze usługi obejmują m.in:

 • Pomoc w uzyskaniu opinii o innowacyjności
 • Zarządzanie projektami
 • Audyt projektów
 • Wsparcie w zakresie transferu technologii

Posiadamy doświadczenie poparte sukcesami w przygotowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju eksportu dla przedsiębiorców (przygotowujemy m.in. Plany Rozwoju Eksportu, Strategie/Modele Biznesowe, Strategię finansowania działań eksportowych).

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa z zakresu umiędzynarodowienia działalności. Nasze usługi obejmują kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia działalności eksportowej od określenia najbardziej perspektywicznych rynków eksportowych, kończąc na doradztwie w sporządzaniu umów z zagranicznymi kontrahentami. Nasze usługi obejmują m.in:

 • Uwarunkowania i ryzyko prawne wejścia na rynki docelowe
 • Ustalenie szans i zagrożeń prowadzenia dystrybucji na rynkach
 • Metody wejścia na rynki
 • Strategia komunikacji na wybranych rynkach
 • Skuteczna komunikacja marketingowa przedsięwzięcia targowego
 • Procedury pozyskiwania partnerów
 • Wyszukanie partnerów handlowych (w tym przygotowanie listy teleadresowej potencjalnych partnerów handlowych)
 • Selekcja i sprawdzanie wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych
 • Przedstawienie raportów handlowych o wybranych klientach / wybór najlepszego kontrahenta w oparciu o dane z raportu
 • Warsztaty sporządzania ofert handlowych
 • Doradztwo prawne, ekonomiczne, specjalistyczne podczas przygotowania propozycji współpracy handlowej
 • Warsztaty negocjacji handlowych
 • Tworzenie umów i innych dokumentów handlowych