Wdrożenie nowego, niepodatnego na negatywne skutki pandemii koronawirusa modelu działalności spółki Varsovia Capital Sp. z o. o. poprzez zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, automatyzację procesów oraz zakup niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji wartości niematerialnych i prawnych

Varsovia Capital Sp. z o. o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie nowego, niepodatnego na negatywne skutki pandemii koronawirusa modelu działalności spółki Varsovia Capital Sp. z o. o. poprzez zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, automatyzację procesów oraz zakup niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji wartości niematerialnych i prawnych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w spółce Varsovia Capital Sp. z o .o.

Cele szczegółowe to:

  • usprawnienie procesów biznesowych w firmie
  • zwiększenie poziomu cyfryzacji

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

  1. Zakup systemu do zarzadzania organizacją oraz wprowadzającego elektroniczny obieg dokumentów.
  2. Zakup usług programistycznych pozwalających na wdrożenie 4 nowych automatycznych procesów biznesowych.

Planowane efekty projektu:

  • sprawne zarządzanie efektywnością działań firmy,
  • usprawnienie wewnętrznej organizacji pracy,
  • zminimalizowanie ryzyka pomyłek
  • możliwość prowadzenia działalności spółki w różnych uwarunkowaniach zewnętrznych

Okres realizacji projektu od 20/07/2022 do 31/03/2023

Wartość projektu ogółem: 262 000,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 262 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 222 700,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zwiększenie poziomu cyfryzacji w przedsiębiorstwie Varsovia Capital S.A.

Projekt pt. „Zwiększenie poziomu cyfryzacji w przedsiębiorstwie Varsovia Capital S.A.” przedsiębiorstwa Varsovia Capital Sp. z o.o. otrzymał nagrodę w ramach 100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie. Konkurs organizowany był w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

 

Realizacja projektu pozwoli na popularyzację innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie w celu wzmocnienia pozycji na rynku i wejścia na nowy poziom rozwoju w oparciu o technologie cyfrowe oraz upowszechnienie rozwiązań, które mogą usprawnić działalność przedsiębiorstwa, aby w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych stawić czoła nowym wyzwaniom, włączając w to trendy technologiczne, społeczne, a także nieprzewidywane sytuacje jak np. pandemia związana z Covid-19.

Wysokość nagrody: 20 000,00 PLN