Varsovia Capital Sp. z o.o.

ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa

tel. +48 22 379 78 00

tel. +48 22 379 78 01

email: office@varsoviacapital.com

NIP: 7010119373

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000873219

kapitał zakładowy: 500.000 zł

kapitał wpłacony: 500.000 zł