półkole gwiazd UE
0
zrealizowanych projektów
półkole gwiazd UE
0%
skuteczności w pozyskiwaniu funduszy
Zachęcamy do zapoznania się z Naszymi projektami
Wartość projektu
 • do 5 mln zł
 • 5 - 10 mln zł
 • powyżej 10 mln zł
Rodzaj programów
 • Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)
 • Inteligentny Rozwój (PO IR)
 • Polska Wschodnia (PO PW)
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
 • Programy NFOŚiGW
Rodzaj projektu
 • Bony na cyfryzację
 • Bony na innowacje dla MŚP
 • Wdrożenie wyników prac B+R
 • Rozwój startup
 • Przetwórstwo rolno-spożywcze
 • Projekty infrastrukturalne
 • Projekty badawczo-rozwojowe
 • Platformy startowe
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Kredyt technologiczny
 • Internacjonalizacja
 • Innowacje w MŚP
 • Infrastruktura badawczo-rozwojowa
 • Efektywność energetyczna
 • Wzór na konkurencję
 • Promocja eksportu (internacjonalizacja)
 • Usługi dla rolnictwa
Grupa Producentów Owoców "POLSKIE JAGODY" Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Wzrost jakości i konkurencyjności procesu przygotowania do sprzedaży poprzez zakup naważarki 10-ciowagowej i instalacji fotowoltaicznej oraz rozwój systemu teleinformatycznego
Numer i nazwa działania: Inwestycja A.1.4.1. Działanie 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach inwestycji koordynowanych przez MRiRW finansowanych ze środków planu rozwojowego - Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
Wartość projektu: 1 800 288,62 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 731 824,64 zł
Cel projektu: Planowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości i konkurencyjności procesu przetwórstwa, przygotowania i wprowadzenia do obrotu owoców (głównie borówki amerykańskiej). W tym celu firma planuje zakup nowych maszyn i urządzeń, takich jak naważarka 10-cio wagowa z inwerterem i systemem e-weights, taśmociąg transportujący punetki na naważarkę oraz przenośnik taśmowy do pojemników, rozbudowę Systemu teleinformatycznego Plantator oraz zakup i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy całkowitej netto 79,20 kWp.
Varsovia Capital Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Wdrożenie nowego, niepodatnego na negatywne skutki pandemii koronawirusa modelu działalności spółki Varsovia Capital Sp. z o.o. poprzez zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, automatyzację procesów oraz zakup niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Numer i nazwa działania: Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 280 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 238 000,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w spółce Varsovia Capital Sp. z o .o. Cel ten będzie zrealizowany poprzez zakup systemu do zarzadzania organizacją oraz wprowadzającego elektroniczny obieg dokumentów oraz zakup usług programistycznych pozwalających na wdrożenie 4 nowych automatycznych procesów biznesowych. Powyższe działania są niezbędne z punktu widzenia działalności spółki w dobie pandemii koronawirusa oraz na przypadek podobnych sytuacji w przyszłości.
Partner CRLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Tytuł projektu: Wdrożenie dedykowanego systemu wspierającego proces wycen nieruchomości w celu zwiększenia poziomu automatyzacji zbierania aktualnych cen transakcyjnych na rynku nieruchomości
Numer i nazwa działania: Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 300 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 255 000,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej, opartej na wykorzystaniu systemu, który umożliwi skanowanie aktów notarialnych za pomocą zintegrowanego skanera oraz odczyt zawartości tekstowej za pomocą algorytmów przetwarzania obrazu i tekstu. Dzięki realizacji projektu proces, który generuje istotne koszty w przedsiębiorstwie zostanie zautomatyzowany, co przyniesie wymierne korzyści dla funkcjonowania firmy i stanowić będzie zabezpieczenie mające na celu ograniczenie negatywnego pływu pandemii COVID-19 na działalność firmy.
Extreme Robotics Lab Sp. z o.o.
Tytuł projektu: SemanticVisionBOT - inteligentne narzędzie Robot Desktop Automation wykorzystujące semantyczną interpretację informacji do wsparcia użytkownika przy automatyzacji zadań
Numer i nazwa działania: Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 6 433 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 4 655 526,25 zł
Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania znacząco ulepszonego produktu – narzędzia informatycznego do automatyzacji procesów biznesowych działającego w oparciu o autorskie algorytmy z zakresu Computer Vision oraz analizy semantyczno-kognitywnej.
TBM Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Rozbudowa hali produkcyjnej i magazynów wraz z doposażeniem ich w nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji chrupek kukurydzianych i prażynek.
Numer i nazwa działania: Inwestycja A.1.4.1. Działanie 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach inwestycji koordynowanych przez MRiRW finansowanych ze środków planu rozwojowego - Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
Wartość projektu: 18 428 630,26 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 14 985 626,23 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie zrównoważonych wzorców produkcji, w tym poprzez inwestycje środowiskowe.
Rentilt Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Rentilt - zintegrowany system do zarządzania procesem wypożyczania pojazdów dedykowany klientom biznesowym i indywidualnym
Numer i nazwa działania: Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Wartość projektu: 1 275 158,49 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 977 717,32 zł
Cel projektu: Celem projektu jest rozwinięcie w makroregionie Polski Wschodniej, działalności biznesowej przedsiębiorstwa typu startup w oparciu o innowacyjny produkt (System Rentilt) i model biznesowy przygotowany w ramach poddziałania 1.1.1 POPW. Cele szczegółowe to wprowadzenie do oferty nowych produktów: - dedykowanego modułu sterującego zbudowanego dzięki odpowiedniej modyfikacji kluczyka samochodowego; - aplikacja mobilna (o ograniczonych funkcjonalnościach) za pomocą której można sterować pracą modułu – otwierać i zamykać pojazd.
TBM Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Kredyt na innowacje technologiczne
Numer i nazwa działania: Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 2 060 744,11 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 060 744,11 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. technologii produkcji pałeczki kukurydzianej. Wdrożenie nowej technologii produkcji pozwoli również na osiągnięcie większej wydajności procesu produkcji pałeczki kukurydzianej w porównaniu do obecnie stosowanej technologii. Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie ograniczenie odpadów powstających w procesie produkcji pałeczki kukurydzianej w porównaniu do powszechnie stosowanej technologii produkcji, dzięki czemu projekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko. Wdrożenie nowej technologii do działalności TBM Sp. z o.o., a co za tym idzie znacząco ulepszonego produktu – pałeczki kukurydzianej nasmaczanej spowoduje wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz pozwoli na osiągnięcie dodatkowych przychodów ze sprzedaży.
BUSINESS ONLINE SERVICES Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Inteligentny dyspozytor korespondencji z elementami automatyzacji procesu tworzenia odpowiedzi
Numer i nazwa działania: VI konkurs INFOSTRATEG na projekty tematyczne
Wartość projektu: 9,304,000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 6,935,692,50 zł
Cel projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie inteligentnego dyspozytora korespondencji, który będzie zdolny do automatyzacji części procesu obsługi korespondencji. Rozwiązanie ma być stworzone w oparciu o wykorzystanie sztucznej inteligencji i blockchain. Projekt został podzielony na III fazy i zadania w ich obrębie. Prace zostały zaplanowane w taki sposób, aby finalnie powstał gotowy do zastosowania produkt. Jako grupę docelową przyjęto instytucje publiczne. Tego typu odbiorcy stale poszukują rozwiązań z zakresu usprawnienia pracy z dokumentami, które mogłyby odciążyć kadrę i pozwolić na szybsze załatwianie spraw. Końcowym rezultatem projektu będzie w pełni funkcjonalny i gotowy do wdrożenia na rynek inteligentny dyspozytor korespondencji. Rozwiązanie Wnioskodawcy będzie dostosowane do potrzeb klienta rzeczywistego – tym samym możliwe będzie jego wdrożenie i zastosowanie w praktyce.
Tauron Dystrybucja S.A.
Tytuł projektu: „Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej”
Numer i nazwa działania: 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 4 544 897,87
Wkład Funduszy Europejskich: 2 586 173,60
Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R umożliwiających stworzenie prototypu systemu wspomagającego proces zarządzania populacją transformatorów WN/SN w oparciu o wieloparametryczną analizę wyników pomiarowych (w skrócie ZSDS). Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.
Vilevo Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Zakup i stworzenie infrastruktury badawczej niezbędnej do opracowania innowacyjnego układu technologicznego magazynowania energii wiatru”
Numer i nazwa działania: 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 5 383 710,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 181 920,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie niezbędnej infrastruktury badawczej poprzez zakup materiałów do wykonania maszyn i urządzeń, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych i przygotowanie do wdrożenia układu technologicznego magazynowania energii wiatru w sprężonym powietrzu z wykorzystaniem silnika wypornościowego. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu (rozpoczęcie produkcji) - instalacji do magazynowania energii, która będzie wykorzystywała energię pochodzącą z wiatru.
Concession Europe Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Wzrost potencjału oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa Concession Europe Sp. z o.o. poprzez realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu Strategii wzorniczej”
Numer i nazwa działania: 1.4 „Wzór na konkurencję” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Wartość projektu: 50 430,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 34 850,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie wzornictwa w przedsiębiorstwie i wdrożenie do oferty nowych lub znacząco udoskonalonych produktów/usług określonych w wyniku przeprowadzenia audytu wzorniczego. Celem 90-dniowego audytu jest dogłębna analiza wszelkich możliwych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa pod kątem możliwego do wykorzystania potencjału wzorniczego wnioskodawcy. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie.
TBM Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz procesu produkcji”
Numer i nazwa działania: 2.5 "Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
Wartość projektu: 1 007 616,62 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 655 360,40 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa innowacji produktowej, procesowej oraz organizacyjnej.
Laloushka Ltd. Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Wzrost eksportu w firmie Laloushka Ltd. Sp. z o. o. poprzez wdrożenie strategii w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa”
Numer i nazwa działania: 2.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw- Modele biznesowe MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020
Wartość projektu: 560 434,80 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 415 373,58 zł
Cel projektu: Celem strategicznym w ramach niniejszego priorytetu jest zbudowanie przewag konkurencyjnych – lokomotyw rozwoju gospodarczego charakterystycznych dla województwa łódzkiego. Dzięki realizacji projektu, możliwy będzie rozwój i promocja przemysłu włókienniczego i mody na arenie międzynarodowej.
Concession Europe Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Wzmocnienie konkurencyjności firmy Concession Europe Sp. z o.o. poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa poprzez zaprojektowanie nowej linii produktów”
Numer i nazwa działania: 1.4 „Wzór na konkurencję” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Wartość projektu: 4 010 945,88
Wkład Funduszy Europejskich: 1 932 058,96
Cel projektu: Celem strategicznym planowanej do wdrożenia strategii wzorniczej jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Concession Europe Sp. z o.o. poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa poprzez zaprojektowanie nowej linii produktów akustycznych.
TBM Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Wprowadzenie na rynek przez TBM Sp. z o.o. przekąsek o obniżonej zawartości tłuszczu.”
Numer i nazwa działania: 1.3 „Ponadregionalne powiązania kooperacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Wartość projektu: 9 104 091,00
Wkład Funduszy Europejskich: 3 330 765,00
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa TBM poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, które pozwolą na wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco ulepszonych produktów - prażynek ziemniaczanych oraz zbożowych o obniżonej zawartości tłuszczu.
Wil-Sad Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych technologii przygotowania jabłek na sprzedaż poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń w efekcie czego nastąpi znaczące udoskonalenie procesu przygotowania do sprzedaży wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Wil-Sad Sp. z o.o.”
Numer i nazwa działania: 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Wartość projektu: 1 795 804,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 897 902,00 zł
Fruit Logistics Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych technologii pakowania i przechowywania owoców oraz zastosowanie proekologicznych rozwiązań mające na celu wzrost wartości dodanej przedsiębiorstwa, poprawę jego konkurencyjności jako grupy producenckiej, a także lepsze zintegrowanie łańcucha dostaw w sektorze rolno spożywczym”
Numer i nazwa działania: 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Wartość projektu: 6 293 702,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 999 633,50 zł
AVIT Adam Rytel
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych technologii mycia, krojenia, pakowania i konfekcjonowania płodów rolnych oraz zastosowanie rozwiązań proekologicznych mające na celu wzrost konkurencyjności, obniżenie kosztów działalności oraz wzrost wartości dodanej firmy AVIT Adam Rytel”
Numer i nazwa działania: 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Wartość projektu: 6 293 702,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 999 633,50 zł
ZOOM NATURY Sp. z o.o
Tytuł projektu: „Termomodernizacja i poprawa funkcjonalności budynków ośrodka wypoczynkowego „WYSPA” w Janowie Lubelskim”
Numer i nazwa działania: 5.1 ,,Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020
Wartość projektu: 1 138 762,06 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 407 620,24 zł
Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji obiektów w przedsiębiorstwie Zoom Natury Sp. z o.o.
Tauron Dystrybucja S. A.
Tytuł projektu: „System oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych”
Numer i nazwa działania: 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 2 897 119,75
Wkład Funduszy Europejskich: 1 574 658,46
Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu stworzenia systemu oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych (SOPJEE).
Gmina i Miasto Koszalin
Tytuł projektu: „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - etap I”
Numer i nazwa działania: 2.1 ,,Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Wartość projektu: 25 118 672,59 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 10 069 942,29 zł
Cel projektu: Celem projektu jest uporządkowanie i reorganizacja istniejącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze 20 gmin Regionu Środkowego-Pomorskiego. Projekt obejmuje swoim zakresem dokumentację niezbędną do realizacji inwestycji polegającej na budowie ZTPO w Koszalinie. Część inwestycyjna projektu została zrealizowana w dwóch lokalizacjach: Stacje Przeładunkowe Odpadów Komunalnych, zachodniopomorskiego, tj. SPOK w Sianowie oraz SPOK Korzyścienku. Mają one za zadnie wyselekcjonowanie frakcji wysokoenergetycznej z przeznaczeniem jej do odzysku energii, a tym samym znaczące ograniczenie ilości odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku
Techmotion Technology Sp. z o.o
Tytuł projektu: „Stworzenie innowacyjnego centrum B+R na potrzeby badań nad nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu automatyki, materiałoznawstwa, optyki i mechaniki”
Numer i nazwa działania: 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 5 880 002,00
Wkład Funduszy Europejskich: 2 372 000,80
Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie innowacyjnych produktów- linii do automatycznego pakowania miękkich oraz twardych owoców.
InStar Energy Lab Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Stworzenie centrum badawczo rozwojowego w obszarze zastosowań technologii Blockchain w energetyce”
Numer i nazwa działania: 2.1 ,,Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 11 268 522,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 6 367 980,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest utworzenie nowego centrum badawczo-rozwojowego, w którym będzie tworzony i testowany innowacyjny produkt składający się z:
 • Instalacji układów obliczeniowych dla technologii Blockchain,
 • Baterii akumulatorów spełniających jednocześnie rolę awaryjnego źródła zasilania i elementu kompensującego odchylenia w profilu poboru mocy przez instalację (minimalizacja kosztów bilansowania),
 • Oprogramowania do zarządzania pracą instalacji w sposób optymalny energetycznie (dla polskiego rynku energii) z uwzględnieniem potrzeb mechanizmu interwencyjnego programu DSR.
BrainTech Sp. z o.o
Tytuł projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa BrainTech Sp. z o.o. poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego bezprzewodowego headsetu EEG”
Numer i nazwa działania: 2.3.5 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw- Design dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 964 074,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 508 800, 00 zł
Cel projektu: Celem realizacji projektu jest rozwój przedsiębiorstwa BrainTech Sp. z o.o. poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego bezprzewodowego headsetu EEG, dzięki któremu zostanie wdrożony nowy produkt. Rezultatem projektu będzie uruchomienie produkcji, a następnie sprzedaż innowacyjnego bezprzewodowego headsetu EEG, który będzie stanowić wizytówkę firmy i jej wszystkich produktów.
Mazowiecki Instytut Kultury
Tytuł projektu: „Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury”
Numer i nazwa działania: 5.3.3 „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 6 191 051,85
Wkład Funduszy Europejskich: 3 464 316,61
Cel projektu: Rozwój oferty kulturalnej Warszawy i województwa mazowieckiego oraz wzrost jej dostępności poprzez przebudowę i wprowadzenie nowoczesnych funkcjonalności do zabytkowej siedziby Mazowieckiego Instytutu Kultury.
ZEXT Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa ZEXT Sp. z o.o. poprzez realizację strategii biznesowej”
Numer i nazwa działania: 3.2.2 „Modele biznesowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 422 457,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 162 548,87 zł
Cel projektu: Głównymi celami projektu są:
 • Wzrost eksportu towarów i usług,
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • Zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
 • Promocja regionu – Mazowsza
PPH Ewa-Bis Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa PPH Ewa - Bis Sp. z o.o. poprzez realizację branżowego programu promocji”
Numer i nazwa działania: 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 620 397,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 382 800,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PPH Ewa – Bis Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:
 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym
LG Water Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa LG Water Sp. z o.o. poprzez realizację branżowego programu promocji”
Numer i nazwa działania: 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 514 300,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 411 440,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa LG Water Sp. z o. o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:
 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.
LG Water Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa LG Water Sp. z o.o. poprzez realizację branżowego programu promocji”
Numer i nazwa działania: 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 381 300,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 305 040,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa LG Water Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:
 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.
LG Water Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa LG Water Sp. z o.o. poprzez realizację branżowego programu promocji”
Numer i nazwa działania: 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” EXPO 2020, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 173 050,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 138 440,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest rozwój działalności eksportowe LG Water Sp. z o.o. na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Cele szczegółowe to:
 • rozwój działalności eksportowej rynku docelowym,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.
Extreme Robotics Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Extreme Robotics Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży IT/ICT”
Numer i nazwa działania: 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 198 900,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 149 175,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Extreme Robotics Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:
 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.
Caramella Sp. z o. o.
Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Caramella Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży meblarskiej”
Numer i nazwa działania: 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 308 800,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 247 040,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Caramella Sp. z o. o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:
 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.
Caramella Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Caramella Sp. z o.o. poprzez realizację strategii biznesowej”
Numer i nazwa działania: 3.2.2 „Modele biznesowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 963 117,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 361 832,07 zł
Cel projektu: Głównymi celami projektu są:
 • Wzrost eksportu wybranych produktów na wybrane rynki docelowe,
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • Zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
 • Promocja regionu – Mazowsza
Business Online Services Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Business Online Services Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży IT/ICT”
Numer i nazwa działania: 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 405 200,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 303 900,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Business Online Services Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności. Cele szczegółowe to:
 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.
Berry Group Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa BerryGroup poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”
Numer i nazwa działania: 1.4.1 ,,Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających PRE" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020
Wartość projektu: 713 340,00
Wkład Funduszy Europejskich: 606 339,00
Cel projektu: Głównymi celami projektu są:
 • Wzrost eksportu towarów i usług,
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • Zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
 • Promocja województwa wielkopolskiego
4Experience Sp. z o. o.
Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa 4Experience Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży IT/ICT”
Numer i nazwa działania: 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 442 300,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 331 725,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa 4Experience Sp. z o. o. poprzez internacjonalizację działalności. Cele szczegółowe to:
 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.
AVIT Adam Rytel
Tytuł projektu: „Rozszerzenie oferty firmy AVIT Adam Rytel poprzez wdrożenie wyników prac B+R z zakresu technologii obróbki warzyw liściastych”
Numer i nazwa działania: 3.3 „Innowacje w MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 10 925 475,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 503 258,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R umożliwiających wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych produktów oraz nowego procesu produkcyjnego.
Extreme Robotics Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad systemem Automatyzator”
Numer i nazwa działania: 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 4 787 089,09
Wkład Funduszy Europejskich: 3 302 971,78
Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad systemem Automatyzator. Cel zostanie osiągnięty poprzez prowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych przez Wnioskodawcę służących opracowaniu prototypu systemu automatycznej klasyfikacji, dystrybucji i przetwarzania dokumentów Automatyzator, opartego na koncepcji Inteligentnego Agenta. System wykorzystywał będzie zaawansowane metody przetwarzania danych (głównie obrazu i tekstu, w tym języka naturalnego) oraz uczenia maszynowego.
Business Online Services Sp. z o. o.
Tytuł projektu: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych celem opracowania systemu innowacyjnego systemu Autonomiczny Ekstraktor Wiedzy”
Numer i nazwa działania: 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 1 545 160,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 056 642,40 zł
Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i stworzenie prototypu systemu Autonomiczny Ekstraktor Wiedzy. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w efekcie których powstanie prototyp inteligentnego systemu zdolnego do ekstrakcji wiedzy z różnego rodzaju źródeł w celu automatycznej semantycznej organizacji posiadanych zasobów wiedzy.
Business Online Services Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych celem opracowania systemu do optymalizacji transportu kolejowego”
Numer i nazwa działania: 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 1 312 750,00
Wkład Funduszy Europejskich: 935 735,90
Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i stworzenie prototypu systemu EcoTrain. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w efekcie których powstanie prototyp inteligentnego systemu optymalizacji kosztów i wspomagania decyzji w transporcie kolejowym EcoTrain. Cele szczegółowe projektu zdefiniowano jako:
 • zwiększenie efektywności i konkurencyjności europejskich przewoźników kolejowych,
 • poprawa jakości oferowanych usług transportowych,
 • zwiększenie udziału transport kolejowego w przewozach ogółem,
 • poprawa poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie emisji spalin do powietrza atmosferycznego,
 • poprawa efektywności kosztowej przewoźników kolejowych, poprzez ograniczenie kosztów zużycia paliwa,
 • poprawa konkurencyjności firm logistycznych i spedycyjnych, w tym głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Extreme Robotics Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Przeprowadzenie prac B+R dla inteligentnego rozwiązania OfficeAgentPrzeprowadzenie prac B+R dla inteligentnego rozwiązania OfficeAgent”
Numer i nazwa działania: 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 6 374 340,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 4 996 780,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest transfer wiedzy z jednostki naukowej do przedsiębiorcy, a także wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i stworzenie prototypu inteligentnego asystenta biurowego – systemu OfficeAgent. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w efekcie których powstanie prototyp inteligentnego systemu typu chatbot do wewnętrznych zastosowań w przedsiębiorstwach z założeniem, że system będzie nabywał nowe, specyficzne kompetencje dla danego zastosowania przez uczenie się z przykładów, bez programowania.
Extreme Robotics Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Przeprowadzenie prac B+R dla inteligentnego narzędzia AutoCheckDoc”
Numer i nazwa działania: Działanie 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 3 259 260,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 274 280,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych (badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych), w wyniku których powstanie prototyp inteligentnego narzędzia - systemu, który ma posiadać funkcje umożliwiające znaczne zredukowanie czasu pracy ludzkiej związanej z wyszukiwaniem i weryfikacją krzyżową wzajemnie powiązanych ze sobą dokumentów, w ramach realizowanych transakcji biznesowych.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
Tytuł projektu: „Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji - Rozszerzenie obszaru działalności badawczej Instytutu Bezpieczeństwa "MORATEX"”
Numer i nazwa działania: 1.1 ,,Rozwój infrastruktury badań i innowacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 20 126 512,16 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 16 052 005,20 zł
Cel projektu: Celem podstawowym projektu jest zwiększenie zakresu i zasięgu współpracy B+R, opartej o aspekty gospodarczego wykorzystania jej efektów poprzez zintensyfikowanie działalności B+R instytutu oraz uzyskanie nowych kompetencji ukierunkowanych na badania ergonomii oraz projektowania technikami niekonwencjonalnymi zaawansowanych technologicznie włókienniczych wyrobów specjalnych stanowiących jeden z potencjałów endogennych województwa łódzkiego.
Marcin Skowron Firma Odzieżowa BARBARAS
Tytuł projektu: „Promocja polskiej marki produktowej Firmy Odzieżowej "Barbaras" poprzez realizację branżowego programu promocji MODA POLSKA”
Numer i nazwa działania: 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 489 400,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 244 700,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Marcin Skowron Firma Odzieżowa BARBARAS poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:
 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.
Titanis Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Promocja marki produktowej przedsiębiorstwa Titanis Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych”
Numer i nazwa działania: 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 509 600,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 407 680,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Titanis Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności. Cele szczegółowe to:
 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.
TBM Sp. z o.o
Tytuł projektu: „Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych”
Numer i nazwa działania: 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 121 400,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 72 840,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności. Cele szczegółowe to:
 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.
TBM Sp. z o.o
Tytuł projektu: „Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach za granicznych”
Numer i nazwa działania: 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 277 120,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 166 272,00 zł
Cel projektu:
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:
 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.
AVIT Adam Rytel
Tytuł projektu: „Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa Avit Adam Rytel oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych”
Numer i nazwa działania: 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 104 900,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 62 940,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa AVIT Adam Rytel poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:
 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.
P.P.H. Ewa - Bis Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa "Ewa-Bis" Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych”
Numer i nazwa działania: 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 404 761,01
Wkład Funduszy Europejskich: 248 619,75
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PPH Ewa – Bis Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:
 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym
Grupa Producentów Owoców "Polskie Jagody" Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Promocja marek produktowych Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych”
Numer i nazwa działania: 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 380 436,09
Wkład Funduszy Europejskich: 233 511,00
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:
 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.
Grupa Producentów Owoców "Polskie Jagody" Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Promocja marek produktowych Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody" Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych”
Numer i nazwa działania: 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 116 900,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 70 140,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Grupa Producentów Owoców "Polskie Jagody" Sp. z o.o poprzez internacjonalizację działalności. Cele szczegółowe to:
 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.
SETH SOFTWARE Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „PRAGMATIC (Prediction of Agriculture Manufacturing Cost) – Prace B+R w obszarze predykcji plonów i kosztów surowców produktów rolnych pozyskiwanych w łańcuchu dostaw od uprawy do linii produkcyjnej”
Numer i nazwa działania: Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 3 753 823,14 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 851 927,94 zł
Cel projektu: Projekt zakłada przeprowadzenie prac B+R nad otrzymywaniem nowego typu nawozów płynnych w oparciu o roztwory mocznika wzbogacone w dodatki funkcjonalne i mikrobiologiczne. Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej minimum w skali kraju w postaci nowych, płynnych nawozów azotowych z dodatkiem Si, mikroelementów, mikroorganizmów i inhibitora ureazy. W wyniku realizacji projektu powstanie kompleksowy produkt dla producentów rolnych korzystnie wpływający na wzrost, rozwój i odporność roślin na czynniki stresowe.
Business Online Services Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Prace badawczo-rozwojowe w celu stworzenia systemu WorkChain”
Numer i nazwa działania: 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 6 385 380,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 4 999 800,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad systemem WorkChain. Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu prototypu systemu WorkChain, który będzie zapewniał wiarygodność i niezaprzeczalność działań wykonywanych przez użytkowników oraz dokumentów przetwarzanych w danej organizacji.
Business Online Services Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Prace badawczo-rozwojowe w celu stworzenia systemu WorkChain”
Numer i nazwa działania: 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 6 385 380,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 4 999 800,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad systemem WorkChain. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu prototypu systemu WorkChain, który będzie zapewniał wiarygodność i niezaprzeczalność działań i wykonywanych przez użytkowników oraz dokumentów przetwarzanych w danej organizacji. Te cechy systemu będą zapewnione przez zastosowanie odpowiednich narzędzi kryptograficznych opartych na technologii kluczy szyfrujących oraz na technologii blockchain.
Tauron Dystrybucja S. A.
Tytuł projektu: „Platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej”
Numer i nazwa działania: 1.2 „Sektorowe Programy B+R” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 4 041 864,71
Wkład Funduszy Europejskich: 2 179 931,30
Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, które pozwolą na opracowanie Platformy zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej. Ich wdrożenie umożliwi efektywne wykorzystanie danych pochodzących z infrastruktury AMI oraz ich analizę w oparciu o innowacyjne modele matematyczne i statystyczne.
Ortopedico Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Ortezy aktywne Ortopedico”
Numer i nazwa działania: 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Wartość projektu: 1 183 620,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 880 090,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest rozwinięcie w makroregionie Polski Wschodniej, działalności biznesowej przedsiębiorstwa typu startup w oparciu o innowacyjny produkt (ortezy aktywne) i model biznesowy przygotowany w ramach poddziałania 1.1.1 POPW. W ramach projektu zostanie wprowadzony na rynek krajowy, innowacyjny produkt w postaci ortezy aktywnej wraz ze współpracującym oprogramowaniem.
Tauron Dystrybucja S.A.
Tytuł projektu: „Opracowanie narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji w zakresie doboru technologii ładowania autobusów elektrycznych oraz lokalizacji infrastruktury ładowania”
Numer i nazwa działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
Wartość projektu: 3 408 049,47 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 463 120,94 zł
Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania metodologii doboru technologii ładowania autobusów elektrycznych do potrzeb, z jednej strony operatorów floty autobusów czyli przedsiębiorstw komunikacyjnych, a z drugiej do możliwości i funkcjonowania Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD), odpowiadającego za dystrybucję energii elektrycznej na danym obszarze.
Tricholab Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, umożliwiających automatyczną analizę zdjęć wykonanych w trakcie badań trichoskopowych”
Numer i nazwa działania: 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 490 770,00
Wkład Funduszy Europejskich: 319 200,00
Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii informacyjnej umożliwiającej automatyczną analizę zdjęć wykonywanych w trakcie badań trichoskopowych. Realizacja projektu umożliwi:
 • obniżenie kosztów świadczenia usług,
 • możliwość zdobycia nowych dużych rynków zbytu,
 • wzrost innowacyjności i prestiżu.
RAIL TECH PAPLA Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie do seryjnej produkcji czujnika poziomu smaru w zbiornikach smarownicy mechanicznej Lubricurve 50, który pozwoli kontrolować poziom napełnienia smarownicy, bez udziału człowieka”
Numer i nazwa działania: Działanie 3.2 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
Wartość projektu: 767 629,64 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 652 485,19 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji produktowej oraz wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Innowacja technologiczna w projekcie polegać będzie na opracowaniu i wdrożeniu do seryjnej produkcji czujnika poziomu smaru w zbiornikach smarownicy mechanicznej Lubricurve 50, który pozwoli kontrolować poziom napełnienia smarownicy bez udziału człowieka. Produkt ten stanowić będzie innowację w skali światowej. Z kolei nowe rozwiązania organizacyjne polegają na usprawnieniu przeładunku produktów, wykonywania usług montażowych i serwisowych oraz organizacji szkoleń z obsługi systemu dla klientów. W ramach projektu zakupione zostaną niezbędne do wdrożenia innowacji środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są niezbędne do osiągnięcia celów projektu. W wyniku realizacji projektu utworzone zostaną dwa nowe stanowiska pracy oraz wzrostowi ulegnie konkurencyjność Wnioskodawcy.
Tauron Wytwarzanie S.A.
Tytuł projektu: „Opracowanie i demonstracja komputerowego systemu kontroli eksploatacji oraz zarządzania dyspozycyjnością i niezawodnością infrastruktury przemysłowej w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji”
Numer i nazwa działania: 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 12 864 853,67 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 7 638 663,61 zł
Cel projektu: Celem projektu jest stworzeniw prototypowego, modułowego systemu w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji do zwiększenia niezawodności przedsiębiorstwa. Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie hybrydowej infrastruktury informatycznej, w skład której będą wchodzić adaptacyjne modele predykcyjno-preskrypcyjne współpracujące z układami sterowania, algorytmy optymalizacyjne, modelami numerycznymi wytypowanych urządzeń krytycznych (cyfrowe bliźniaki), bazami danych, oraz algorytmami kontrolującymi stan zdrowia urządzeń energetycznych.
Barcz Spółka Jawna
Tytuł projektu: „Kolekcja NOE z alfabetem Braille’a”
Numer i nazwa działania: 3.3 „Innowacje w MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 6 623 464,51 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 716 192,93 zł
Cel projektu: Projekt polega na wdrożeniu (poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń) innowacyjnej w skali przedsiębiorstwa technologii odlewania ciśnieniowego oraz wprowadzeniu do oferty 4 nowych (dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie) innowacyjnych w skali kraju produktów dostosowanych do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.
ME GUSTO Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Me gustoSp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży Polskie Specjalności Żywnościowe”
Numer i nazwa działania: 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 456 800,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 388 280,00 zł
Cel projektu:
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ME GUSTO Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:
 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.
Hartimex Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Hartimex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego.”
Numer i nazwa działania: 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Wartość projektu: 764 085,00
Wkład Funduszy Europejskich: 590 920,00
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa HARTIMEX Sp. z o.o. Realizacja działań opisanych w modelu biznesowym pozwoli na wprowadzenie produktu firmy na wybrane rynki: Kazachstan, Białoruś, Ukraina, Czechy. Realizacja projektu umożliwi Wnioskodawcy umocnienie pozycji w branży automatyki oraz IT zarówno w Polsce, jak i zagranicą.
Gorbi Piotr Garbacz
Tytuł projektu: „Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa GORBI PIOTR GARBACZ zgodnie z programem promocji branży budowy i wykańczania budowli”
Numer i nazwa działania: 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 534 500,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 400 875,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Gorbi Piotr Garbacz poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:
 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.
EWADRUK STRĘKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Tytuł projektu: „Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa EWADRUK STRĘKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego”
Numer i nazwa działania: 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Wartość projektu: 694 524,00
Wkład Funduszy Europejskich: 519 095, 00
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa EWADRUK Strękowski Sp. J. Realizacja działań opisanych w modelu biznesowym pozwoli na wprowadzenie produktów firmy na wybrane rynki: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Rosja, Niderlandy i Litwa. Realizacja projektu umożliwi Wnioskodawcy umocnienie pozycji w branży opakowań zarówno w Polsce, jak i zagranicą.
A-ONE SOLUTIONS Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa A-One Solutions Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży maszyn i urządzeń”
Numer i nazwa działania: 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 369 400,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 277 050,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa A-ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:
 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.
4Experience Sp. z o. o.
Tytuł projektu: „Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa 4Experience Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży IT/ICT”
Numer i nazwa działania: 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 372 700,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 279 525,00 zł
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa 4Experience Sp. z o. o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:
 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.
BrainTech Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Interfejs mózg-komputer”
Numer i nazwa działania: 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 3 962 993,16 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 983 111,03 zł
Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie systemu komunikacji opartego o sygnał EEG oraz infrastruktury eksperymentalnej do badania i wdrażania technologii BCI w przemyśle. Interfejs mózg - komputer (ang. Brain-Computer Interface, BCI) to system umożliwiający komunikację bez pośrednictwa mięśni, jedynie za pomocą fal mózgowych. Najefektywniejsze implementacje opierają się na odczycie z powierzchni głowy fal mózgowych (EEG), najczęściej w jednym z trzech paradygmatów: P300 czyli koncentracji uwagi na jednym z sekwencyjnie migających symboli, SSVEP czyli koncentracji uwagi na jednym z symboli migających jednocześnie z różnymi częstościami, i na wyobrażeniu ruchu. W ostatnich latach popularność zyskują interfejsy hybrydowe, według Mapy Drogowej określane mianem Brain/Neural Computer Interaction (BNCI).  
BI INSIGHT S.A.
Tytuł projektu: „Innowatorska platforma do wsparcia procesów wyszukiwania i wnioskowania semantycznego na bazie samouczącego się modelu syntezującego intermodalne dane nieustrukturyzowane”
Numer i nazwa działania: 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 3 853 884,51
Wkład Funduszy Europejskich: 2 543 251, 22
Cel projektu: Projekt ma na celu opracowanie prototypu innowacyjnej platformy do wsparcia procesów wyszukiwania i wnioskowania semantycznego na bazie modelu dokumentu integrującego warstwę tekstową i graficzną. System zapewni wysoką skuteczność przeszukiwania dzięki kontekstowemu pozyskaniu informacji z warstwy graficznej dokumentów korpusu oraz wykorzystywaniu obrazów jako integralnej części składowej wykonywanego zapytania.
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A.
Tytuł projektu: „Innowacyjne, płynne nawozy azotowe z krzemem i mikroelementami wzbogacone w mikroorganizmy oraz dodatki funkcjonalne”
Numer i nazwa działania: Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 3 536 922,58 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 987 366,89 zł
Cel projektu: Projekt zakłada przeprowadzenie prac B+R nad otrzymywaniem nowego typu nawozów płynnych w oparciu o roztwory mocznika wzbogacone w dodatki funkcjonalne i mikrobiologiczne. Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej minimum w skali kraju w postaci nowych, płynnych nawozów azotowych z dodatkiem Si, mikroelementów, mikroorganizmów i inhibitora ureazy. W wyniku realizacji projektu powstanie kompleksowy produkt dla producentów rolnych korzystnie wpływający na wzrost, rozwój i odporność roślin na czynniki stresowe.
Badania Rozwój Inwestycje Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Budowa laboratorium analizy ruchu celem wprowadzenia na rynek innowacyjnej diagnostyki ruchu i chodu bazującej na nowoczesnych rozwiązaniach optoelektronicznych”
Numer i nazwa działania: 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 4 214 909,88
Wkład Funduszy Europejskich: 1 768 010,97
Cel projektu: Celem projektu jest utworzenie laboratorium- Centrum Badawczo Rozwojowego, wyposażonego w  innowacyjny sprzęt umożliwiający wykonanie profesjonalnych badań nad wykorzystaniem systemów typu motion capture do diagnostyki układu ruchu koni oraz sportowców.
Biogazownia Skarżyn Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie”
Numer i nazwa działania: Sfinansowano z pożyczki oraz dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wartość projektu: 20 097 616,68 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 14 463 645,2 zł
Cel projektu: Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie
Smartcart S.A.
Tytuł projektu: ,,Rozwój mobilnego, samoobsługowego stanowiska kasjerskiego o kształcie wózka sklepowego SmartCart”
Numer i nazwa działania: 1.2 ,,Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 748 000,00
Wkład Funduszy Europejskich: 529 452,68
Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie, rozwój i wdrożenie mobilnego, samoobsługowego stanowiska kasjerskiego o kształcie wózka sklepowego wykorzystywanego do optymalizacji pracy sklepów wielkopowierzchniowych i mniejszych typu dyskont (grupa docelowa). Projekt jest spójny z priorytetem Strategii Europa 2020, w szczególności z priorytetem Inteligentny wzrost, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach. Nowe miejsca pracy utworzone w wyniku realizacji projektu korespondują z zapisami Strategii Europa 2020 Inteligentny wzrost – będą wymagały wysokich kompetencji opartych na wiedzy. Projekt wpisuje się również w cele szczegółowe Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.
P.P.H. Ewa - Bis Sp. z o.o.
Tytuł projektu: ,,Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa P. P. H. Ewa - Bis Sp. z o.o. poprzez realizację strategii biznesowej”
Numer i nazwa działania: 3.2.2 „Modele biznesowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 772 539,00
Wkład Funduszy Europejskich: 295 899,23
Cel projektu: Głównymi celami projektu są:
 • Wzrost eksportu towarów i usług,
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • Zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
 • Promocja regionu – Mazowsza
Handlopak Rafał Giza
Tytuł projektu: ,,Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Handlopak Rafał Giza poprzez realizację strategii biznesowej”
Numer i nazwa działania: 3.2.2 „Modele biznesowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 476 401,65
Wkład Funduszy Europejskich: 176 475,52
Cel projektu: Głównymi celami projektu są:
 • Wzrost eksportu towarów i usług,
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • Zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
 • Promocja regionu – Mazowsza
Fruit Logistics Sp. z o.o.
Tytuł projektu: ,,Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Fruit Logistics Sp. z o.o. poprzez realizację strategii biznesowej”
Numer i nazwa działania: 3.2.2 „Modele biznesowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 362 947,00
Wkład Funduszy Europejskich: 139 603,97
Cel projektu: Głównymi celami projektu są:
 • Wzrost eksportu towarów i usług,
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • Zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
 • Promocja regionu – Mazowsza
E&P Solution Ewa Gagacka
Tytuł projektu: ,,Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa E&P Solution poprzez wdrożenie strategii biznesowej”
Numer i nazwa działania: 3.2.2 „Modele biznesowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 1 056 651,00
Wkład Funduszy Europejskich: 397 914,05
Cel projektu: Głównymi celami projektu są:
 • Wzrost eksportu towarów i usług,
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • Zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
 • Promocja regionu – Mazowsza
Raw and Happy Sp. z o.o.
Tytuł projektu: ,,Rozwój działalności eksportowej firmy Raw and Happy Sp. z o.o. celem pozyskania nowych zagranicznych partnerów handlowych (dystrybutorów) działających we Francji, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii”
Numer i nazwa działania: 3.2.2 „Modele biznesowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 505 110,57
Wkład Funduszy Europejskich: 205 329,50
Cel projektu: Głównymi celami projektu są:
 • Wzrost eksportu towarów i usług,
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • Zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
 • Promocja regionu – Mazowsza
Badania Rozwój Inwestycje Sp. z o.o.
Tytuł projektu: ,,Przeprowadzenie prac B+R polegających na opracowaniu innowacyjnego preparatu leczniczego na bazie aktywnej chymotrypsyny"
Numer i nazwa działania: 1.2 ,,Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 3 325 655,79
Wkład Funduszy Europejskich: 1 995 263,45
Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w wyniku których opracowany zostanie preparat leczniczy w formie żelu w celu enzymatycznego oczyszczenia rany z tkanek martwiczych. Projekt jest spójny z priorytetem Strategii Europa 2020, w szczególności z priorytetem Inteligentny wzrost, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach. Nowe miejsca pracy utworzone w wyniku realizacji projektu korespondują z zapisami Strategii Europa 2020 Inteligentny wzrost – będą wymagały wysokich kompetencji opartych na wiedzy. Projekt wpisuje się również w cele szczegółowe Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem wyżej wymienionego działania jest zwiększona aktywność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw.
Extreme Robotics Sp. z o.o.
Tytuł projektu: ,,Prace badawczo-rozwojowe w celu stworzenia systemu AED - Automatyczny Eksplorator Danych"
Numer i nazwa działania: 1.2 ,,Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 3 427 530,00
Wkład Funduszy Europejskich: 2 315 456,50
Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad systemem AED - Automatyczny Eksplorator Danych. Projekt jest spójny z priorytetem Strategii Europa 2020, w szczególności z priorytetem Inteligentny wzrost, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach. Nowe miejsca pracy utworzone w wyniku realizacji projektu korespondują z zapisami Strategii Europa 2020 Inteligentny wzrost – będą wymagały wysokich kompetencji opartych na wiedzy. Projekt wpisuje się również w cele szczegółowe Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem wyżej wymienionego działania jest zwiększona aktywność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw.
VERDETEC Justyna Włodarczyk
Tytuł projektu: ,,Poprawa wyników gospodarczych oraz restrukturyzacja i modernizacja gospodarstwa"
Numer i nazwa działania: 6.4 "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Wartość projektu: 1 140 666,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 500 000,00
Cel projektu: Cel szczegółowy: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej - dzięki wsparciu rozwoju usług rolniczych ułatwiony będzie dostęp gospodarstw rolnych (zwłaszcza małych) do nowych technologii – co w konsekwencji przełoży się na poprawę ich konkurencyjności.
Rolwet Serwis Sp. z o.o.
Tytuł projektu: ,,Poprawa wyników gospodarczych oraz restrukturyzacja i modernizacja gospodarstwa"
Numer i nazwa działania: 6.4 "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020"
Wartość projektu: 1 230 000,00
Wkład Funduszy Europejskich: 500 000,00
Cel projektu: Cel szczegółowy: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej - dzięki wsparciu rozwoju usług rolniczych ułatwiony będzie dostęp gospodarstw rolnych (zwłaszcza małych) do nowych technologii – co w konsekwencji przełoży się na poprawę ich konkurencyjności.
Techmotion Technology Sp. z o.o.
Tytuł projektu: ,,Opracowanie założeń technologicznych oraz stworzenie prototypu innowacyjnych linii do pakowania owoców miękkich i twardych"
Numer i nazwa działania: 1.2 ,,Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Wartość projektu: 1 544 160,00
Wkład Funduszy Europejskich: 994 619,00
Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie prototypu innowacyjnych linii do pakowania owoców miękkich i twardych - w pełni zrobotyzowanego, modułowego urządzenia, wykorzystywanego do optymalizacji i automatyzacji pracy firm dostarczających owoce i warzywa do sklepów wielko powierzchniowych. Projekt jest spójny z priorytetem Strategii Europa 2020, w szczególności z priorytetem Inteligentny wzrost, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach. Nowe miejsca pracy utworzone w wyniku realizacji projektu korespondują z zapisami Strategii Europa 2020 Inteligentny wzrost – będą wymagały wysokich kompetencji opartych na wiedzy. Cel jest zgodny z celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, który zakłada "Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.
Niestety nie ma projektów spełniających kryteria wyszukiwania.