Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

7 listopada 2019

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Projekt pt. „Opracowanie narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji w zakresie doboru technologii ładowania autobusów elektrycznych oraz lokalizacji infrastruktury ładowania”  przedsiębiorstwa Tauron Dystrybucja S.A. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

7 listopada 2019

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, oś priorytetowa 2 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Projekt pt. „Wzrost eksportu w firmie Laloushka Ltd. Sp. z o. o. poprzez wdrożenie strategii w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa” firmy Laloushka Ltd. Sp. z o.o. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

7 listopada 2019

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,  Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Projekt pt. „Rozwój przedsiębiorstwa BrainTech Sp. z o.o. poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego bezprzewodowego headsetu EEG”  firmy BrainTech Sp. z o.o. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Dofinansowanie na 3 projekty w ramach Działania 1.2. Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

7 listopada 2019

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.  Projekty pt.

Zakup i stworzenie infrastruktury badawczej niezbędnej do opracowania innowacyjnego układu technologicznego magazynowania energii wiatru”  firmy Vilevo Sp. z o. o.

Przeprowadzenie prac B+R dla inteligentnego rozwiązania OfficeAgent”  firmy Extreme Robotics Sp. z o.o.

oraz projekt pt. „Prace badawczo-rozwojowe w celu stworzenia systemu WorkChain”  firmy Business Online Services Sp. z o.o.

przygotowane  przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Zawarcie umowy z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police”

7 listopada 2019

Informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku zawarliśmy umowę z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police”, której przedmiotem jest świadczenie usługi rozliczania projektu pn. „Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu nawozów płynnych w oparciu o surowce fosforonośne pochodzenia osadowego” realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na 8 kolejnych projektów w ramach Programu Go to Brand

7 listopada 2019

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand konkurs nr 5 rok 2019. Projekty pt.

 „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa 4Experience Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży IT/ICT” firmy 4Experience Sp. z o. o.

„Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa Avit Adam Rytel oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych” firmy AVIT Adam Rytel

„Promocja polskiej marki produktowej Firmy Odzieżowej „Barbaras” poprzez realizację branżowego programu promocji MODA POLSKA” firmy Marcin Skowron Firma Odzieżowa BARBARAS

 „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Business Online Services Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży IT/ICT” firmy Business Online Services Sp. z o.o.

„Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa Grupa Owoce Natury Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych” firmy Grupa Owoce Natury Sp. z o.o

„Promocja marek produktowych Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” firmy Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o.

„Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych” firmy TBM Sp. z o.o.

„Promocja marki produktowej przedsiębiorstwa Titanis Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” firmy Titanis Sp. z o.o.

przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.