Zawarcie umowy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. na ocenę merytoryczną strategii ekspansji

1 sierpnia 2022

Informujemy, że zawarliśmy umowę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A., której przedmiotem jest przeprowadzenie oceny merytorycznej wypracowanych w ramach Poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 strategii ekspansji na rynek USA i norweski.

Zawarcie umowy z Ministrem Zdrowia

1 sierpnia 2022

Informujemy, że zawarliśmy umowę z Ministrem Zdrowia, której przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na ocenie merytorycznej wniosków aplikacyjnych, złożonych w ramach naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Zdrowie, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa. Termin realizacji umowy: 31 grudnia 2022 r.

Zawarcie umowy ramowej z PGNiG S.A.

1 sierpnia 2022

Informujemy, że zawarliśmy umowę z PGNiG S.A., której przedmiotem jest opracowanie wniosków aplikacyjnych dla projektów GK PGNiG do programów europejskich i krajowych oraz usługi dodatkowe w postaci rozliczania umów o finansowanie i bieżące konsultacje.

Zawarcie umowy ramowej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości- przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

1 sierpnia 2022

Informujemy, że zawarliśmy umowę ramową z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kontroli projektów oraz wizyt monitoringowych realizowanych ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Termin realizacji umowy: 24 miesiące.

Zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości− przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

1 sierpnia 2022

Informujemy, że zawarliśmy umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kontroli projektów realizowanych ramach działania 6.2 „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Termin realizacji umowy: 36 miesięcy.

Zawarcie umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki

1 sierpnia 2022

Informujemy, że zawarliśmy umowę z Ministerstwem Edukacji i Nauki, której przedmiotem jest przeprowadzenie weryfikacji pogłębionych wniosków o płatność złożonych w ramach Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 i 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Termin zakończenia usługi: 14 grudnia 2022 r.