Zawarcie umowy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. na ocenę merytoryczną strategii ekspansji

1 sierpnia 2022

Informujemy, że zawarliśmy umowę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A., której przedmiotem jest przeprowadzenie oceny merytorycznej wypracowanych w ramach Poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 strategii ekspansji na rynek USA i norweski.