Na co można pozyskać wsparcie?

Na dofinansowanie mogą liczyć działania związane z modernizacją energetyczną budynków, zakładające jej kompleksowy wymiar (tzw. głęboka modernizacja), z uwzględnieniem wysokosprawnych źródeł ciepła oraz modernizacji źródeł i sieci dystrybucji ciepła, jako przynoszących najwyższy efekt oszczędności energii. Inwestycje muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Dofinansowanie uzyskają projekty, których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 25%.

W ramach priorytetu możliwe jest uzyskanie wsparcia na:

 • przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
 • głęboką i kompleksową modernizacją energetyczna budynków;
 • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie;
 • budowę i przebudowę instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego);
 • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii;
 • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego,
 • wprowadzanie systemów zarządzania energią.

Koszty kwalifikowane

Wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu:

 • koszty modernizacji energetycznej obiektów i budynków lub dokończenie tego procesu:
  • wymiana zewnętrznych przegród przeźroczystych (np. okien, drzwi przeszklonych);
  • ocieplenia stropów: stropodachu, stropu poddasza, stropu nad piwnicą, podłogi  na gruncie;
  • ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany;
  • ocieplenie ścian zewnętrznych metodą od zewnątrz bądź od wewnątrz);
  • ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami.
 • modernizacja źródeł ciepła na OZE;
 • modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii;
 • modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego;
 • systemy monitoringu i zarządzania energią i/lub wodą jako element projektu;
 • koszty prac budowalnych – w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zakładanych celów projektu, w tym wymiany instalacji oraz koszty odtworzeniowe wynikające z wymiany instalacji z uwzględnieniem zmian technologicznych;
 • koszty „przełożenia” instalacji odgromowej, tj. demontażu i ponownego montażu;
 • koszty wymiany parapetów okiennych i obróbek blacharskich tylko, gdy jest to nierozerwalna część projektu związana z modernizacją energetyczną budynków;
 • koszty raportu oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagany;
 • koszt ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej na potrzeby robót  termomodernizacyjnych, o ile jest wymagana;
 • audyt energetyczny - jako element  projektu

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne poziomy dofinansowania na inwestycje realizowane w poszczególnych województwach:
kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw
0
Max. dla projektów z sektora publicznego (z zastrzeżeniem zapisów Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania)
0
woj. wielkopolskie, dolnośląskie i śląskie
0

Gdzie szukać konkursów

I Oś Priorytetowa – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
16 Regionalnych Programów Operacyjnych