Na co można pozyskać wsparcie?

W ramach działania przewidziane jest wsparcie w zakresie tworzenia i rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. W ramach projektu możliwe będzie sfinansowanie infrastruktury badawczej, która posłuży do realizacji, zaplanowanej na etapie wniosku, agendy badawczej.

Koszty kwalifikowane

 • zakup/wytworzenie wymaganej infrastruktury do prowadzenia prac B+R;
  • Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych niezbędnej do realizacji projektu;
  • Nabycie oraz wytworzenie środków trwałych;
  • Nabycie robót i materiałów budowlanych;
  • Nabycie WNiP w formie patentów, licencji, know-how;
  • Spłaty rat leasingu nieruchomości poniesione do dnia zawarcia zakończenia realizacji projektu;
  • Spłaty rat wartości początkowej środków trwałych;
  • Koszty odpowiedniej wiedzy technicznej, koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu;
  • Koszty zakupów materiałów i produktów związanych z realizacją projektu.
 • prace rozwojowe (koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu)
 • koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu (pomoc de minimis).

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne poziomy dofinansowania na inwestycje realizowane w poszczególnych województwach:
woj. warm.-mazurskie, podlaskie, lubelskie oraz podkarpackie *
0
pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, świętokrzyskie, opolskie i małopolskie *
0
woj. wielkopolskie, dolnośląskie i śląskie *
0
Województwo mazowieckie zostało podzielone na mniejsze podregiony
ostrołęcko-siedleckiego, ciechanowsko-płockiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego *
0
warszawskiego zachodniego *
0
miasto Warszawa *
0

Gdzie szukać konkursów

II oś priorytetowa – Działanie 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW (CENTRA B+R PRZEDSIĘBIORSTW)
16 Regionalnych Programów Operacyjnych