Na co można pozyskać wsparcie?

 • Budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
 • Budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.
 • Budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowę przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).
 • Budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagającą przesyłania jej na duże odległości.
 • Poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

Koszty kwalifikowane

W przypadku inwestycji w układy wysokosprawnej kogeneracji kosztami kwalifikowalnymi są dodatkowe koszty inwestycji w urządzenia służące do tego by instalacja mogła funkcjonować jako wysokosprawna instalacja kogeneracyjna, w porównaniu z konwencjonalną instalacją energii elektrycznej lub grzewczej o takiej samej mocy lub dodatkowe koszty inwestycji na modernizację w celu uzyskania wyższej sprawności, w przypadku gdy istniejąca instalacja spełnia już próg wysokiej sprawności.

W przypadku inwestycji dotyczących jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Ustala się je w następujący sposób:

 • w przypadku gdy koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne;
 • w przypadku gdy koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie został aby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne;
 • w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.

Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, nie uznaje się za kwalifikowalne.

Wykaz kosztów kwalifikowanych:

 • Prace przygotowawcze (projekt budowlany, dokumentacja środowiskowa)
 • Materiały i roboty budowlane
 • Zakup nowego środka trwałego (z wyłączeniem środków transportu)
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne poziomy dofinansowania na inwestycje realizowane w poszczególnych województwach:
Mikro i małe przedsiębiorstwa
0
Średnie przedsiębiorstwa
0
Duże przedsiębiorstwa
0

Gdzie szukać konkursów

I Oś Priorytetowa - 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
16 Regionalnych Programów Operacyjnych