Na co można pozyskać wsparcie?

 • Badania przemysłowe – badania podjęte dla zdobycia nowej wiedzy, ale skierowane na cel praktyczny. Tworzenie części składowych (modułów) prototypu;
 • Prace rozwojowe – są praktycznym zastosowaniem odkryć badawczych lub też osiągnięć innej wiedzy w planowaniu lub projektowaniu produkcji nowych lub znacznie udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów technologicznych, systemów lub usług, które ma miejsce przed rozpoczęciem produkcji seryjnej lub zastosowaniem.

Koszty kwalifikowane

 • Koszty personelu – wynagrodzenia personelu badawczego (umowy o pracę, umowy zlecenia)
 • Koszty podwykonawstwa (Koszty podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych dla średniego i dużego przedsiębiorcy, a 60% dla małych przedsiębiorców).
 • Koszty aparatury i sprzętu:
  • koszty amortyzacji aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu lub
  • koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej,
  • koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej.
 • Koszty wartości niematerialnych i prawnych:
  • koszty wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, tj. w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.
 • Koszty ogólne, inne koszty operacyjne:
  • materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki;
  • drobny sprzęt laboratoryjny;
  • koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie; 
  • elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
  • koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp.);
  • koszt audytu zewnętrznego w przypadku projektów, w którym wartość dofinansowania przekracza 3 mln zł, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.
 • Koszty pośrednie :
 • koszty związane z użytkowaniem budynków, w tym koszty wynajmu, utrzymania lub amortyzacji budynków, mediów, sprzątania oraz ochrony pomieszczeń, ubezpieczeń majątkowych, utylizacji odpadów, okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń, koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu;
 • koszty związane z użytkowaniem gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu, w tym m.in. dzierżawa gruntów (tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej) i wieczyste użytkowanie gruntów (tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek);
 • koszty administracyjne, w tym opłaty skarbowe, opłaty notarialne, koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich itp., usług bankowych, za wyjątkiem kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego, usług księgowych, prawnych itp., materiałów biurowych;
 • koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia np. koszty koordynatora lub kierownika projektu, personelu obsługowego, obsługi księgowej oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem;
 • koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania

mikro i mali przedsiębiorcy:
Badania przemysłowe
0
Prace rozwojowe
0
średni przedsiębiorcy:
Badania przemysłowe
0
Prace rozwojowe
0
przedsiębiorstwa inne niż MSP (duże przedsiębiorstwa):
Badania przemysłowe
0
Prace rozwojowe
0

Gdzie szukać konkursów

I Oś Priorytetowa "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa"
16 Regionalnych Programów Operacyjnch