Na co można pozyskać wsparcie?

Celem działania jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP. Interwencja skierowana jest do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych.

Koszty kwalifikowane

opracowanie Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa;

 • kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty, udziału w targach / imprezie wystawienniczej / misji gospodarczej, w szczególności:
  • koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej i sprzętu,
  • koszty zaprojektowania i zabudowy stoiska wystawowego / ekspozycji;
  • koszty organizacji i obsługi (np. oprawa multimedialna, montaż, demontaż, transport stoiska, sprzątanie, podłączenie energii);
  • koszty zaprojektowania, przygotowania/produkcji i emisji materiałów promocyjnych, koszty reklamy;
  • wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna;
  • koszty wstępu na teren wystaw i targów;
  • koszty tłumaczeń (do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu);
  • koszty wynajmu nośników informacyjno-reklamowych (m.in. tablic, billboardów) związanych z kampanią promocyjną;
  • koszty transportu eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną);
  • koszty transportu i zakwaterowania uczestników misji i targów (maksymalnie 3 osoby, w okresie dwóch dni przed i jednego dnia po imprezie wystawienniczej, bez kosztów wyżywienia, koszt śniadania wliczonego w usługę noclegu może być kosztem kwalifikowalnym);
  • koszty transportu (eksponatów, uczestników misji i targów) oraz zakwaterowania nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu kosztów śniadania wliczonego w usługę noclegu;
  • opłaty związane z pozyskaniem wiz oraz obowiązkowych ubezpieczeń dla osób uczestniczących w targach.
 • koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe, w szczególności:
  • koszt pozyskania niezbędnych certyfikatów, atestów, świadectw, w tym zakup usług doradczych, badań certyfikacyjnych oraz koszt wydania certyfikatów, atestów, świadectw;
  • koszty zakupu usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe.
 • elementy uzupełniające – zakup usług informatycznych/wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze/szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia

Maksymalny poziom dofinansowania

Od 50% do 85% w zależności od programu (pomoc de minimis).

Gdzie szukać konkursów

III Oś Priorytetowa – Poddziałanie 3.3.3 "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand"
16 Regionalnych Programów Operacyjnych