Na co można pozyskać wsparcie?

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

 • wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu UE;
 • działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Koszty kwalifikowane

 • zakup (wraz z instalacją):
  • maszyn lub urządzeń: do magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, przetwarzania produktów rolnych, magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
  • aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
  • oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji lub magazynowania;
 • budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją:
  • budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
  • budynków i budowli infrastruktury technicznej zw. z użytkowaniem obiektów podstawowych,
  • pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
  • pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część obiektów podstawowych (do 10% całkowitej powierzchni tych obiektów),
  • inwestycji zw. z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu;
 • przygotowania dokumentacji technicznej operacji (kosztorysów, projektów, biznesplanu) oraz nadzoru (do 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych);
 • wdrożenia systemów zarządzania jakością.

Maksymalny poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia.
Maksymalna wysokość pomocy, która może być przyznana jednemu beneficjentowi wynosi 10 000 000 zł, a w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, wynosi 15 000 000 zł.
Minimalna wysokość pomocy wynosi 100 000 zł.

Gdzie szukać konkursów

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” poddziałanie: 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój