Na co można pozyskać wsparcie?

 • Wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie, na jego zlecenie lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych;
 • Na inwestycję początkową która oznacza:
  • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych inwestycji będzie można zaliczyć koszty:

 • nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
 • nabycia robót i materiałów budowlanych;
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • rat spłaty kapitału środków trwałych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych z tytułu umowy leasingu;
 • koszty prac rozwojowych;
 • koszty usług doradczych (np. specjalistyczne doradztwo techniczne).

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne poziomy dofinansowania na inwestycje realizowane w poszczególnych województwach:
woj. warm.-mazurskie, podlaskie, lubelskie oraz podkarpackie *
0
pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, świętokrzyskie, opolskie i małopolskie *
0
woj. wielkopolskie, dolnośląskie i śląskie *
0
Województwo mazowieckie zostało podzielone na mniejsze podregiony
ostrołęcko-siedleckiego, ciechanowsko-płockiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego *
0
warszawskiego zachodniego *
0
miasto Warszawa *
0

Gdzie szukać konkursów

III oś priorytetowa - Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacyjne technologiczne”
16 Regionalnych Programów Operacyjnych