Nowe strategie biznesowe, projekty bądź innowacyjne rozwiązania wprowadzane przez przedsiębiorstwa wymagają dysponowania odpowiednim nakładem finansowym na rozpoczęcie danej inwestycji. Nie każda firma jest w stanie przeznaczyć takie zasoby z własnego funduszu – w takich sytuacjach pomocne okazuje się uzyskanie wsparcia finansowego, jakim są bezzwrotne dotacje UE na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Poniżej wyjaśniamy czym są, dla jakich działalności są przeznaczone oraz w jaki sposób można je otrzymać!

Czym są dotacje unijne na wdrożenie B+R i kto może ubiegać się o ich uzyskanie?

Twoja firma dysponuje ograniczonymi środkami na rozpoczęcie nowego projektu lub wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych? Jeżeli potrzebujesz wsparcia w dalszym ulepszaniu działań prowadzonych przez Twoje przedsiębiorstwo, skorzystaj z opcji pomocy w uzyskaniu środków unijnych na inwestycje polegające na wykonaniu robót budowlanych, czy zakupie maszyn i urządzeń. Jest to specjalny rodzaj finansowania projektów dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa, dzięki któremu możliwe jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do działalności przedsiębiorstwa. Takie dotacje unijne dla firm na wyniki prac badawczo-rozwojowych przeznaczone są zarówno na wprowadzanie nowych produktów lub usług, jak i ulepszonych metod produkcji.

Korzyści płynące z pozyskania dotacji unijnych na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm

Korzystając z profesjonalnej pomocy w uzyskaniu funduszy europejskich zyskujesz nie tylko dodatkowe środki na wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie, ale również na zoptymalizowanie wydatków firmowych.

Koszty kwalifikowane do dofinansowania:

 • Grunty – koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia gruntów
 • Nieruchomości zabudowane – koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, z wyłączeniem lokali mieszkalnych

Uwaga: koszt gruntów i nieruchomości nie może przekroczyć 10% kosztów w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w module.

 • Środki trwałe/wyposażenie
 • Roboty budowlane
 • Wartości niematerialne i prawne

Pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych dla firm – tylko w Varsovia Capital!

Nie wiesz w jaki sposób uzyskać środki z funduszy europejskich dla przedsiębiorstwa? Skorzystaj z usług świadczonych przez Varsovia Capital. Oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu dotacji na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dla każdej wielkości firm działających na terenie różnych województw.

 

Na co można pozyskać wsparcie?

 • Wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie, na jego zlecenie lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych;
 • Na inwestycję początkową która oznacza:
  • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych inwestycji będzie można zaliczyć koszty:

 • nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
 • nabycia robót i materiałów budowlanych;
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • rat spłaty kapitału środków trwałych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych z tytułu umowy leasingu;
 • koszty prac rozwojowych;
 • koszty usług doradczych (np. specjalistyczne doradztwo techniczne).

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne poziomy dofinansowania na inwestycje realizowane w poszczególnych województwach:
woj. warm.-mazurskie, podlaskie, lubelskie oraz podkarpackie *
0
pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, świętokrzyskie, opolskie i małopolskie *
0
woj. wielkopolskie, dolnośląskie i śląskie *
0
Województwo mazowieckie zostało podzielone na mniejsze podregiony
ostrołęcko-siedleckiego, ciechanowsko-płockiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego *
0
warszawskiego zachodniego *
0
miasto Warszawa *
0

Gdzie szukać konkursów

III oś priorytetowa - Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacyjne technologiczne”
16 Regionalnych Programów Operacyjnych