Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:
Pozyskiwanie dotacji i rozliczanie projektów UE
Audyt i kontrola projektów
Pozostałe usługi doradcze
Usługi szkoleniowe
 • wybór optymalnego źródła finansowania dla Państwa zamierzeń inwestycyjnych,
 • weryfikację zgodności planowanej inwestycji z wymogami stawianymi przez właściwe instytucje,
 • optymalizację założeń projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny,
 • sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku o dotację wraz z niezbędną dokumentacją oraz załącznikami (w tym opracowanie biznes planu/studium wykonalności, przygotowanie analiz finansowych),
 • monitorowanie i kontrola realizacji projektu,
 • doradztwo na każdym etapie wdrażania projektu (m. in. opracowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie, pomoc w przygotowaniu procedur wyboru dostawców/wykonawców itp.),
 • doradztwo w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu;
 • konsultacje w zakresie poprawności prowadzenia operacji finansowych i księgowych oraz rozliczania finansowego Projektu,
 • przygotowanie wniosków o płatność zaliczkową/pośrednią/końcową,
 • przygotowanie sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji projektu,
 • udział w kontrolach projektu,
 • monitorowanie efektów realizacji projektu w okresie trwałości.

Oferujemy profesjonalne usługi dotyczące audytów i kontroli projektów współfinansowanych ze środków publicznych (w tym środków UE) oraz usługi weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej. Realizujemy usługi takie jak:

1.    Kontrola w zakresie weryfikacji wydatków służących sprawdzeniu poprawności i kwalifikowalności poniesionych wydatków w formie:

- weryfikacji Wniosku beneficjenta o płatność,

- kontroli projektu w miejscu jego realizacji/ w siedzibie beneficjenta,

-  kontroli krzyżowych.

2. Kontrola na zakończenie realizacji projektu;

3. Kontrola trwałości projektu;

4. Audyt zewnętrzny projektów (w tym audyt zewnętrzny badawczo-rozwojowych).

Dzięki elastyczności audytorów i kontrolerów realizujemy:

a) kontrole planowe;

b) kontrole doraźne (ad hoc);

c) kontrole na miejscu/w siedzibie beneficjenta;

d) kontrole na dokumentach w formie zdalnej.

 

Wykaz przykładowych realizowanych / zrealizowanych usług:

 1. Przeprowadzenie do 50 kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz przygotowanie raportów pokontrolnych wraz z załącznikami.

Zamawiający: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Termin realizacji: 1 lipca 2015 r.- 20 listopada 2015 r.

 

 1. Przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizowanych umów o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji (POIG 3.4).

Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Termin realizacji: 14 listopada 2018 r.- 17 października 2019 r.

 

 1. Przeprowadzenie pięciu kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektów w ramach Działań 11.1, 11.2, 11.3 Priorytet XI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W ramach usługi kontrolowano następujące jednostki: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Gmina Wałbrzych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. 

Zamawiający: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin realizacji: 25 stycznia 2016 r. – 18 luty 2016 r. 

 

 1. Wykonanie usługi kontroli rozliczenia finansowanego wybranej próby Grantobiorców w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne.

Zamawiający: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Termin realizacji: 26 lipca 2021 r. – 30 listopada 2023 r.

 

 1. Usługi polegające na weryfikacji prawidłowości dokumentów związanych z wydatkami poniesionymi w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na lata 2014-2020.

Zamawiający: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Termin realizacji: 1 kwietnia 2021 r. – 31 grudnia 2022 r.

 

Naszą działalność opieramy na kadrze o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu zawodowym, zdobytym w trakcie długofalowej pracy dla wielu wymagających klientów.

Zapraszamy do kontaktu. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: office@varsoviacapital.com

Wspieramy realizację projektów badawczo-rozwojowych o wysokim potencjale innowacyjnym oraz świadczymy usługi doradcze w zakresie wsparcia merytorycznego przedsiębiorców. Pomagamy w rozwoju start-upów opartych na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych o dużym potencjale rozwojowym oraz pomagamy w znalezieniu finansowania na rozwój działalności. Nasze usługi obejmują m.in:

 • Pomoc w uzyskaniu opinii o innowacyjności
 • Zarządzanie projektami
 • Wsparcie w zakresie transferu technologii

Posiadamy doświadczenie poparte sukcesami w przygotowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju eksportu dla przedsiębiorców (przygotowujemy m.in. Plany Rozwoju Eksportu, Strategie/Modele Biznesowe, Strategię finansowania działań eksportowych). Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa z zakresu umiędzynarodowienia działalności. Nasze usługi obejmują kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia działalności eksportowej od określenia najbardziej perspektywicznych rynków eksportowych, kończąc na doradztwie w sporządzaniu umów z zagranicznymi kontrahentami. Nasze usługi obejmują m.in:

 • Uwarunkowania i ryzyko prawne wejścia na rynki docelowe
 • Ustalenie szans i zagrożeń prowadzenia dystrybucji na rynkach
 • Metody wejścia na rynki
 • Strategia komunikacji na wybranych rynkach
 • Skuteczna komunikacja marketingowa przedsięwzięcia targowego
 • Procedury pozyskiwania partnerów
 • Wyszukanie partnerów handlowych (w tym przygotowanie listy teleadresowej potencjalnych partnerów handlowych)
 • Selekcja i sprawdzanie wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych
 • Przedstawienie raportów handlowych o wybranych klientach / wybór najlepszego kontrahenta w oparciu o dane z raportu
 • Warsztaty sporządzania ofert handlowych
 • Doradztwo prawne, ekonomiczne, specjalistyczne podczas przygotowania propozycji współpracy handlowej
 • Warsztaty negocjacji handlowych
 • Tworzenie umów i innych dokumentów handlowych

Oferujemy profesjonalne usługi szkoleniowe mające na celu poprawę efektywności działania przedsiębiorstw oraz ich stały rozwój.

Naszą specjalizacją są szkolenia/warsztaty z zakresu zastosowania modeli biznesowych internacjonalizacji oraz pozyskiwania i rozliczania środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

Każde szkolenie jest poprzedzone badaniem potrzeb, na podstawie którego zostaje opracowany program, dostosowany do indywidualnych potrzeb i poziomu zaawansowania Uczestników.

Przykładowa tematyka szkoleń/ warsztatów z zakresu internacjonalizacji:

1. Strategia internacjonalizacji/ plan rozwoju eksportu/ model biznesowy internacjonalizacji, m.in.: wprowadzenie do modelu biznesowego Cancas (BMC)- model biznesowy, który pozwoli zdobyć kontrahentów na rynkach zagranicznych:

 • Omówienie modeli i jego składowych elementów, przedstawienie jego zasadności i logiki wykorzystania,                                                                       
 • Segmentacja klientów, kryteria segmentacji, identyfikacja wartości dla każdej z grup segmentacji, narzędzia budujące relacje z klientem, budowanie społeczności,                                                                                         
 • Zwrócenie uwagi na kluczowe obszary BMC (identyfikacja procesów firmy/ zasoby i kluczowi partnerzy potrzebni do zbudowania modelu na rynek, koszty działań niezbędnych dla wdrożenia strategii w oparciu o BMC oraz ich omówienie.  

    2. Modele wprowadzanie produktu na rynek międzynarodowy, m.in.:

 • Analiza SWOT, Analiza PEST, Opracowanie Kluczowych Czynników Sukcesu (KCS), zarządzanie zasobami ludzkimi i ryzykiem gospodarczym.

   3. Różnice kulturowe, bariery językowe, praktyki i zwyczaje w biznesie:

 • Praktyczne informacje na temat klimatu gospodarczego i inwestycyjnego danego rynku (sektory priorytetowe), regulacji prawnych, podatkowych, rynkowych oraz wymaganych certyfikatów, koncesji, przepisów związanych z procedurami reklamacyjnymi i zwrotami, kosztami logistyki, wysokościami cła etc.,
 • Informacje nt. uwarunkowań kulturowych i religijnych dane regionu i sytuacji geopolitycznej,
 • Informacje nt. szeroko pojętej kultury biznesu, tj. znaczące rożnice kulturowe mają wpływ na prowadzenie biznesu w danym kraju (np. jak skutecznie sprzedać produkt/ usługę/ technologię, jak prowadzić negocjację z kontrahentem). 

4. Poszukiwanie partnera biznesowego, sztuka negocjacji z partnerami handlowymi.

5.  Szkolenia/ warsztaty z zakresu funduszy europejskich, przykładowa tematyka:

 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach realizowanych z Funduszy Europejskich;
 • Biznesplan i studium wykonalności w projektach inwestycyjnych;
 • Zasady udzielania zamówień w projektach współfinansowanych ze środków UE;
 • Realizacja i rozliczanie środków UE;
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE;
 • Aspekty praktyczne pozyskiwania funduszu krajowych i finansowania grantów w jednostkach naukowo- badawczych;
 • Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE;

Oferujemy również profesjonalne szkolenia na najwyższym poziomie w zakresie audytu, szeroko rozumianej rachunkowości i specjalistycznej księgowości, doradztwa podatkowego oraz gospodarczego. 

Naszą działalność opieramy na kadrze o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu zawodowym, zdobytym w trakcie długofalowej pracy dla wielu wymagających klientów. 

Zakres czasowy, tematykę szkoleń oraz koszt szkolenia, uzgadniamy indywidualnie. 

Zapraszamy do kontaktu. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: office@varsoviacapital.com