Dofinansowanie na 10 kolejnych projektów w ramach Programu Go to Brand

7 listopada 2019

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand konkurs nr 5 rok 2019. Projekty pt.

 „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa 4Experience Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży IT/ICT” firmy 4Experience Sp. z o. o.

„Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa Avit Adam Rytel oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych” firmy AVIT Adam Rytel

„Promocja polskiej marki produktowej Firmy Odzieżowej „Barbaras” poprzez realizację branżowego programu promocji MODA POLSKA” firmy Marcin Skowron Firma Odzieżowa BARBARAS

 „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Business Online Services Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży IT/ICT” firmy Business Online Services Sp. z o.o.

„Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa Grupa Owoce Natury Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych” firmy Grupa Owoce Natury Sp. z o.o

„Promocja marek produktowych Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” firmy Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o.

„Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych” firmy TBM Sp. z o.o.

„Promocja marki produktowej przedsiębiorstwa Titanis Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” firmy Titanis Sp. z o.o.

Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa LG Water Sp. z o.o. poprzez realizację branżowego programu promocji” firmy LG Water Sp. z o.o.

Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Extreme Robotics Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży IT/ICT” firmy Extreme Robotics Sp. z o.o.

przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Zawarcie umów z Polską Agencją Inwestycji i Handlu

7 listopada 2019

Informujemy, że zawarliśmy umowy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, których przedmiotem są:

„Świadczenie usługi oceny merytorycznej wniosków o powierzenie grantu oraz oceny strategii ekspansji Grantobiorców w ramach projektu „Polskie Mosty Techologiczne” dla trzech naborów realizowanych w 2019 ” – dotyczy rynków: Algieria Egipt, RPA, Norwegia, Rosja, Ukraina, Indonezja, Korea Płd., Singapur.

„Przygotowanie i kompleksowa merytoryczna organizacja i obsługa 3-dniowego specjalistycznego warsztatu na etapie krajowym poświęconemu tworzeniu wstępnej strategii ekspansji na rynek izraelski oraz zapewnienie indywidualnych usług eksperckich po warsztacie”

Umowy są rezultatem realizacji Projektu „Polskie Mosty Technologiczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”. Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzujących się szybką dynamiką wzrostu, mających potencjał do internacjonalizacji i działających w obszarze innowacji.

Dofinansowanie na projekt w ramach Bony na innowacje dla MŚP – komponent inwestycyjny

7 maja 2019

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,  działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Etap II poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii automatycznej analizy zdjęć trichoskopowych do działalności gospodarczej TrichoLAB Sp. z o.o.”  firmy Tricholab Sp. z o. o.  przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Zawarcie umowy ramowej z Veolia Energia Polska S.A.

7 maja 2019

Informujemy, że w dniu 8 kwietnia 2019 roku zawarliśmy umowę ramową z Veolia Energia Polska S.A.dotyczącą świadczenia usług pozyskiwania dofinansowania ze środków publicznych dla spółek wchodzących w skład Grupy VEOLIA.

Zawarcie umowy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu

7 maja 2019

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2019 roku zawarliśmy umowę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, której przedmiotem jest „Świadczenie usługi oceny merytorycznej wniosków o powierzenie grantu oraz oceny strategii ekspansji Grantobiorców w ramach projektu „Polskie Mosty Techologiczne” dla pierwszego naboru realizowanego w 2019 na wybranych rynkach” – dotyczy rynków Australia, Indie i Izrael.

Umowa jest rezultatem realizacji Projektu „Polskie Mosty Technologiczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”. Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzujących się szybką dynamiką wzrostu, mających potencjał do internacjonalizacji i działających w obszarze innowacji.

Design dla przedsiębiorców- Program Operacyjny Inteligent Rozwój

7 maja 2019

Informujemy, że w dniach od 16 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r. odbywa się nabór w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Program Operacyjny Inteligent Rozwój.

Dofinansowanie  mogą otrzymać  projekty dotyczące realizacji następujących działań:

  1. uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),
  2. uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),
  3. realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy i prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej).