Informujemy, że opublikowane zostały wyniki VI konkursu INFOSTRATEG na projekty tematyczne. Projekt przedsiębiorstwa BUSINESS ONLINE SERVICES Sp. z o.o. pt. „Inteligentny dyspozytor korespondencji z elementami automatyzacji procesu tworzenia odpowiedzi” przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

8 sierpnia 2023

Dofinansowanie na 2 projekty w ramach Inwestycji A.1.4.1. Działania 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach inwestycji koordynowanych przez MRiRW finansowanych ze środków planu rozwojowego – Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

8 sierpnia 2023

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja A.1.4.1. Działanie 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury Projekt pt. „Wzrost jakości i konkurencyjności procesu przygotowania do sprzedaży poprzez zakup naważarki 10-ciowagowej i instalacji fotowoltaicznej oraz rozwój systemu teleinformatycznego” przedsiębiorstwa Grupa Producentów Owoców „POLSKIE JAGODY” Sp. z o.o. oraz projekt pt.„ Rozbudowa hali produkcyjnej i magazynów wraz z doposażeniem ich w nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji chrupek kukurydzianych i prażynek.” przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o. przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Zawarcie Umowy Ramowej z Veolia Energia Polska S.A.

30 lipca 2023

Informujemy, że dnia 28.07.2023 r. zawarliśmy umowę ramową na usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dofinansowania ze środków publicznych dla spółek Grupy Veolia.

Zawarcie umowy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. na ocenę merytoryczną strategii ekspansji

1 sierpnia 2022

Informujemy, że zawarliśmy umowę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A., której przedmiotem jest przeprowadzenie oceny merytorycznej wypracowanych w ramach Poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 strategii ekspansji na rynek USA i norweski.

Zawarcie umowy z Ministrem Zdrowia

1 sierpnia 2022

Informujemy, że zawarliśmy umowę z Ministrem Zdrowia, której przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na ocenie merytorycznej wniosków aplikacyjnych, złożonych w ramach naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Zdrowie, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa. Termin realizacji umowy: 31 grudnia 2022 r.

Zawarcie umowy ramowej z PGNiG S.A.

1 sierpnia 2022

Informujemy, że zawarliśmy umowę z PGNiG S.A., której przedmiotem jest opracowanie wniosków aplikacyjnych dla projektów GK PGNiG do programów europejskich i krajowych oraz usługi dodatkowe w postaci rozliczania umów o finansowanie i bieżące konsultacje.