Zawarcie umów z Polską Agencją Inwestycji i Handlu

7 listopada 2019

Informujemy, że zawarliśmy umowy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, których przedmiotem są:

„Świadczenie usługi oceny merytorycznej wniosków o powierzenie grantu oraz oceny strategii ekspansji Grantobiorców w ramach projektu „Polskie Mosty Techologiczne” dla trzech naborów realizowanych w 2019 ” – dotyczy rynków: Algieria Egipt, RPA, Norwegia, Rosja, Ukraina, Indonezja, Korea Płd., Singapur.

„Przygotowanie i kompleksowa merytoryczna organizacja i obsługa 3-dniowego specjalistycznego warsztatu na etapie krajowym poświęconemu tworzeniu wstępnej strategii ekspansji na rynek izraelski oraz zapewnienie indywidualnych usług eksperckich po warsztacie”

Umowy są rezultatem realizacji Projektu „Polskie Mosty Technologiczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”. Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzujących się szybką dynamiką wzrostu, mających potencjał do internacjonalizacji i działających w obszarze innowacji.

Dofinansowanie na projekt w ramach Bony na innowacje dla MŚP – komponent inwestycyjny

7 maja 2019

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,  działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Etap II poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii automatycznej analizy zdjęć trichoskopowych do działalności gospodarczej TrichoLAB Sp. z o.o.”  firmy Tricholab Sp. z o. o.  przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Zawarcie umowy ramowej z Veolia Energia Polska S.A.

7 maja 2019

Informujemy, że w dniu 8 kwietnia 2019 roku zawarliśmy umowę ramową z Veolia Energia Polska S.A.dotyczącą świadczenia usług pozyskiwania dofinansowania ze środków publicznych dla spółek wchodzących w skład Grupy VEOLIA.

Zawarcie umowy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu

7 maja 2019

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2019 roku zawarliśmy umowę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, której przedmiotem jest „Świadczenie usługi oceny merytorycznej wniosków o powierzenie grantu oraz oceny strategii ekspansji Grantobiorców w ramach projektu „Polskie Mosty Techologiczne” dla pierwszego naboru realizowanego w 2019 na wybranych rynkach” – dotyczy rynków Australia, Indie i Izrael.

Umowa jest rezultatem realizacji Projektu „Polskie Mosty Technologiczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”. Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzujących się szybką dynamiką wzrostu, mających potencjał do internacjonalizacji i działających w obszarze innowacji.

Design dla przedsiębiorców- Program Operacyjny Inteligent Rozwój

7 maja 2019

Informujemy, że w dniach od 16 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r. odbywa się nabór w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Program Operacyjny Inteligent Rozwój.

Dofinansowanie  mogą otrzymać  projekty dotyczące realizacji następujących działań:

  1. uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),
  2. uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),
  3. realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy i prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej).

Typy projektów mogących dostać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2019 roku

7 maja 2019

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2019 roku dofinansowanie mogą uzyskać następujące typy projektów

– Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja;

– Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki;

– Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla MŚP realizowanych przez jednostki naukowe, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi zleconej jednostce naukowej w ramach poddziałania 2.3.2 (komponent inwestycyjny);

– Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych;

– Wsparcie dla MŚP na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej;

– Wsparcie dla MŚP (z wyłączeniem przedsiębiorców z Makroregionu Polski Wschodniej) na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa-wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa);

– Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS;

– Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych o tematyce określonej w programach strategicznych w ramach Wspólnych Przedsięwzięć, realizowane przez konsorcja jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych;

– Projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej;