Typy projektów mogących dostać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2019 roku

7 maja 2019

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2019 roku dofinansowanie mogą uzyskać następujące typy projektów

– Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja;

– Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki;

– Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla MŚP realizowanych przez jednostki naukowe, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi zleconej jednostce naukowej w ramach poddziałania 2.3.2 (komponent inwestycyjny);

– Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych;

– Wsparcie dla MŚP na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej;

– Wsparcie dla MŚP (z wyłączeniem przedsiębiorców z Makroregionu Polski Wschodniej) na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa-wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa);

– Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS;

– Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych o tematyce określonej w programach strategicznych w ramach Wspólnych Przedsięwzięć, realizowane przez konsorcja jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych;

– Projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej;

Typy projektów mogących dostać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w 2019 roku

7 maja 2019

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w 2019 roku dofinansowanie mogą uzyskać następujące typy projektów:

– Kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę wsparcie związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność;

– Wsparcie dla MSP na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej;

– Wsparcie MŚP na wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu (tj. wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej);

Organizacja etapu krajowego projektu Polskie Mosty Technologiczne

7 maja 2019

Informujemy, że w dniach 12-14 grudnia 2018 r. w podwarszawskiej Jachrance odbyły się organizowane przez Varsovia Capital S.A. warsztaty rozpoczynające etap krajowy projektu Polskie Mosty Technologiczne w ramach naboru na rynki USA, Kanady oraz Meksyku.

Nasz zespół odpowiedzialny był za zapewnienie obsługi logistycznej, hotelowej oraz gastronomicznej warsztatów poświęconych rynkom USA, Kanady, Meksyku oraz merytoryczne przygotowanie, kompleksową organizację i obsługę warsztatów poświęconych rynkom USA i Kanady.

 Podczas warsztatu Grantobiorcy otrzymali od zaproszonych przez Nas Ekspertów i Prelegentów:

–  wiedzę dotyczącą rynków USA i Kanady, ich uwarunkowań i możliwości ekspansji,

– usług doradztwa eksperckiego przy wypracowywaniu wstępnej strategii ekspansji na rynki USA i Kanady.

Za nami:

•          3 dni intensywnych warsztatów,

•          rozpoczęcie pracy Grantobiorców nad strategią ekspansji,

•          rozmowy Grantobiorców z doświadczonymi ekspertami i kierownikami Zagranicznych Biur Handlowych,

•          prezentacja praktycznych rozwiązań dotyczących wejścia na wybrany rynek,

•          networking uczestników projektu

Dofinansowanie na projekt B+R w ramach RPO Województwa Mazowieckiego

22 października 2018

Informujemy, że projekt przygotowany przez Naszych ekspertów pt. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych celem opracowania systemu innowacyjnego systemu Autonomiczny Ekstraktor Wiedzy” dla firmy Business Online Services Sp. z o. o. otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Umowa z TAURON Dystrybucja S.A.

22 października 2018

Informujemy, że zawarliśmy umowę z TAURON Dystrybucja S.A. na rozliczenie projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (Distribution Management System) wraz z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN”, realizowanego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Zawarcie umów z Polską Agencją Inwestycji i Handlu

22 października 2018

Informujemy, że zawarliśmy 4 Umowy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, których przedmiotem są:

  1. „Świadczenie usługi oceny merytorycznej wniosków o powierzenie grantu oraz oceny strategii ekspansji Grantobiorców”;
  2. „Przygotowanie i kompleksowa merytoryczna obsługa i organizacja 3 – dniowego specjalistycznego warsztatu na etapie krajowym poświęconego tworzeniu wstępnej strategii ekspansji na rynek USA oraz zapewnienie Grantobiorcom indywidualnych usług eksperckich po warsztacie”;
  3. „Przygotowanie i kompleksowa merytoryczna obsługa i organizacja 3-dniowego specjalistycznego warsztatu na etapie krajowym poświęconego tworzeniu wstępnej strategii ekspansji na rynek kanadyjski oraz zapewnienie Grantobiorcom indywidualnych usług eksperckich po warsztacie” oraz
  4. „Zapewnienie obsługi logistycznej, hotelowej oraz gastronomicznej na potrzeby organizowanych trzech 3-dniowych warsztatów ”.

Umowy są rezultatem realizacji Projektu „Polskie Mosty Technologiczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”. Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzujących się szybką dynamiką wzrostu, mających potencjał do internacjonalizacji i działających w obszarze innowacji. Celem projektu jest wsparcie w procesie internacjonalizacji polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie im wysokiej jakości usług doradczo – szkoleniowych.